Rahonament entre el Rull de Payporta y Albudeca, llauradors de la Horta de Valencia, en lo qual, despues de referir els seus sucesos, tracten del viage dels Reys Real Comitiva, y altres coses que llegirà el curiós.

No Thumbnail Available
Publication date
[entre 1790 i 1810]
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
En la emprenta del Diari,
Metrics
Export
Abstract
Description
Text a dos col
Tít. pres del inici del text
Dades de impr. preses del colofó
Bibliographic reference
Universitat de València. Biblioteca Històrica
Collections