La filosofia social i politica de Denis de Rougemont. Personalisme i federalisme integral.

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
2009
Reading date
2009-02-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
RESUM La present tesi doctoral té com a objecte destudi la filosofia social i política de Denis de Rougemont (1906-1985), incloent-hi les seues derivacions ètiques i jurídiques. Es tracta, doncs, duna investigació sobre lanomenat federalisme integral dinspiració personalista i comunitària, en què sinsereix lescriptor suís. Aquest corrent de pensament, encapçalat per membres de lextint moviment personalista de lOrdre Nouveau (1931-1938), arran el final de la Segona Guerra Mundial, va consolidar i desenrotllar una visió pròpia de lactivitat humana i, en especial, de les relacions públiques, amb un sentit ampli de la política. A més a més, fidels a lexigència personalista de compromís encarnat en lesdevenir històric, Rougemont i els seus companys federalistes (Alexandre Marc, Robert Aron, Henri Brugmans...) lligaren la seua teorització multidisciplinar (política, eticosocial, jurídica, econòmica...) a lactuar de leuropeisme militant daquells anys. Fet que determinaria llur destacada influència tant en la crítica a lEstat-nació com en el procés de construcció de lEuropa unida, però que, alhora, va provocar llur distanciament, i fins i tot confrontació belligerant, respecte a laltre pol personalista, el de la revista Esprit, dirigida per Emmanuel Mounier fins a la seua prematura mort. Més recentment, després del maig de 1968, el pensament rougemontià apronfundí en la línia dun ecologisme humanista i comunitari, partidari dun desenvolupament socioeconòmic sostenible en relació amb el respecte del medi ambient i de totes les dimensions de la persona integral, corregint així de forma utòpica els excessos de lactual societat burgesa de caire cientificotècnic i consumista. __________________________________________________________________________________________________ RESUMEN La presente tesis doctoral tiene como objeto de estudio la filosofía social y política de Denis de Rougemont (1906-1985), incluyendo sus derivaciones éticas y jurídicas. Se trata, pues, de una investigación sobre el llamado federalismo integral de inspiración personalista y comunitaria, en que se inserta el escritor suizo. Esta corriente de pensamiento, encabezada por miembros del extinto movimiento personalista de lOrdre Nouveau (1931-1938), a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, consolidó y desarrolló una visión propia de la actividad humana y, en especial, de las relaciones públicas, con un sentido amplio de la política. Además, fieles a la exigencia personalista de compromiso encarnado en la realidad histórica, Rougemont y sus compañeros federalistas (Alexandre Marc, Robert Aron, Henri Brugmans) entrelazaron su teorización multidisciplinar (política, ético-social, económica) con la actuación del europeismo militante de aquellos años. Hecho que determinaría su destacada influencia tanto en la crítica al Estado-nación como en el proceso de construcción de la Europa unida, pero que, a la vez, provocó su distanciamiento, e incluso su confrontación beligerante, respecto al otro polo personalista, el de la revista Esprit, dirigida por Emmanuel Mounier hasta su prematura muerte. Más recientemente, tras el mayo de 1968, el pensamiento rougemontiano profundizó en la línea de un ecologismo humanista y comunitario, partidario de un desarrollo socioeconómico sostenible en relación con el respeto al medio ambiente y a todas las dimensiones de la persona integral, corrigiendo así de forma utópica los excesos de la actual sociedad burguesa de carácter científico-técnico y consumista.
Description
Keywords
Bibliographic reference
Collections