Carme Riera, l'autotraducció com a oportunitat de reescriptura

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
2023
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
A pesar de mantenir una actitud escèptica sobre les possibilitats de la traducció literària, Carme Riera ha traduït tota la seua obra de creació al castellà, amb l'excepció de la novel·la Una pri-mavera per a Domenico Guarini. Partidària de versionar les obres en comptes de transferir-les amb fidelitat, l'autora declara que concep l'autotraducció amb una gran llibertat. L'article ana-litza les particularitats i les estratègies d'una de les autotraduccions diferides de Riera, la de la novel·la Cap al cel obert, publicada en castellà amb el títol Por el cielo y más allá: la pèrdua de la variació diatòpica, l'adaptació cultural, les omissions, les addicions, les substitucions, la cor-recció d'errors i les opcions lèxiques. Paraules clau: Carme Riera; autotraducció; Cap al cel obert; Por el cielo y más allà; traducció català-castellà Abstract.Carme Riera, self-translation as an opportunity for rewritingDespite maintaining a skeptical attitude about the possibilities of literary translation, Carme Riera has translated all of her literary works into Spanish, with the exception of the novel Una primavera per a Domenico Guarini. In favour of making a new version of the works instead of transferring them faithfully, the author declares that she conceives self-translation with great freedom. The paper analyses the particularities and strategies of one of Riera's consecutive self-translations, that of the novel Cap al cel obert, published in Spanish with the title Por el cielo y más allá: loss of geographic variation, cultural adaptation, omissions, additions, substitutions, error correction and lexical choices.Keywords: Carme Riera; self-translation; Cap al cel obert; Por el cielo y más allá; translation from Catalan into Spanish
Description
Bibliographic reference
Gregori Soldevila, Carme 2023 Carme Riera, l'autotraducció com a oportunitat de reescriptura Quaderns. Revista de traducció 30 41 56