[Libri Prophetarum minorum cum Glossa ordinaria]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Libri Prophetarum minorum cum Glossa ordinaria]

DSpace Repository

[Libri Prophetarum minorum cum Glossa ordinaria]

Show full item record

Exportar a Refworks
    
Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos. BH Ms. 403 ES-VaUB; Universitat de València. Biblioteca Històrica. Manuscrit. Ms 403; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 403 ES-VaUB
This document is a manuscritoDate[entre 1300 i 1325]Otros títulos: Bíblia. Profetes menors. Llatí
Lugar: França

Lengua: la
Descripción física: 154 f. : il. ; 248 x 340 mm enquadernació 355 x 262 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: manuscript
Resumen: El manuscrit transcriu el text íntegre dels profetes menors acompanyat del text de la "Glossa ordinaria"
Materia: Bíblia. Profetes menors Comentaris
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Identificadores:
https://roderic.uv.es/uv_ms_0403 https://hdl.handle.net/10550/85556
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: Tot atenent l'exlibris del f. 3r: "Liber sancti Ruphi: Si quis ei abstulerit anthema sit", datable a la segona meitat del segle XIV, possiblement, aquest llibre formà part de la biblioteca d'alguna de les comunitats monàstiques de sant Ruf. Amb posterioritat, el còdex va pertànyer al duc de Calàbria i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 3r: "Es de la Libreria de S. Miguel de los Reyes. Lit. B. Plu. 2. n. 9". Arran de la Desamortització de 1835 s'incorporà a la Biblioteca Històrica de la Universitat de València
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí modern) + 154 + i (pergamí antic) + i (pergamí modern) ; numeració moderna a llapis. Numeració de quaderns
Composició: Text de la Bíblia i dels comentaris en dues i tres columnes, amb nombre de línies variable. Pautat amb mina de plom
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica
Decoració: Caplletres miniades amb motius geomètrics. Calderons, titolets i majúscules alternant tintes de color blau i vermell. Alguns dels espais destinats per a les caplletres en blanc
Enquadernació: Original, restaurada en la dècada dels anys 70. Pell marró sobre fusta, amb ferros freds. Hi manquen els fermalls, es conserva part d'un d'ells. Estil mudèjar renaixentista
Origen: Escrit probablement a França, en el primer quart del segle XIV
Signatura anterior: València, Monestir de Sant Miquel dels Reis, Lit. B. Plu 2 n. 9
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 403
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay

Contiene: 1. f. 1v-2r: [Introitus in Osee] "[text Legi mosaice p[ro]ph[et]ia recte succedit ... p[ri]m[us] toti[us] libri p[ro]logus sic incipit non idem ordo" [Stegmüller 98842. f. 3r+v: [Prologus Hieronymi in duodecim Prophetarum] "[rúbr] P[ro]log[us] Jer[o]nimi XIIci[m] p[ro]ph[et]a[rum] incipit. [text] Non idem ordo est duodecim p[ro]ph[et]a[rum] apud hebreos qui et apud nos ... et qui an[te] eos habent tytulos p[ro]ph[et]averunt" [Stegmüller 5003. f. 3v-34v: [Osee] [Prologus Hieronymi in Oseam] f. 3v-4v: "[rúbr.] P[ro]log[us] Osee incipit.[text] Temp[or]ib[us] Ozie [et] Ioathe Achaz et Ezechie regu[m] Iuda ... templum Dei purgasse ac p[ur]ificasse monstratur" [Stegmüller 507] ; f. 4v-34v: [Osee] "[rúbr.] Incipit Osee propheta. [text] Verbu[m] domini quod factum est ad Osee filiu[m] ... prevaricatores vero corruent in eis. Finis Osee" ; f. 3r-34v: [Glossa marginalis] "[text] Ordo p[ro]ph[et]arum s[e]c[un]d[u]m LXX talis est ...Hic ambulabit [et] inveniet Ch[ristu]m" ; f. f. 4v-34v [Glossa interlinearis] "[text] [Et] est quasi tytutulus libri ... un[de] hic posit[us] e[st] in ruina[m] [et] in resurrectionem multo[rum] in Isr[ae]l"4. f. 35r-45v: [Ioel] [Prologus in Ioel] f. 35r: "[rúbr.] Prologus Ieronimi. [text] Sanctus Ioel apud hebreos p[ost] Osee ponitur ... [et] auri[bus] p[er]ci[pe] t[erra]" [Stegmüller 511; De Bruyne, XI, 6.2] ; f. 35r: [Alius prologus] "[text] Ioel Fatuel fili[us] describit t[er]ram ... [et] sci[enti]am D[e]i habuerit ap[er]tam recte incipit p[ro]ph[et]izare" [Stegmüller 510] ; f. 35r: [Prologus Isidori] "[text] Ioel de t[ri]bu Ruben nat[us] in agro Dethoron ubi [etiam] in pace mortuus e[st] atq[ue] sepultus" [Stegmüller 509] ; f. 35r-45v: [Ioel] "[rubr.] Incipit Ihoel. [text] Verbum Domini quod factum est ad Ioel filiu[m] Fatuel ... [et] D[omi]n[u]s co[m]morabitur i[n] Syon" ; f. 35r-45v : [Glossa marginalis] "[text] I[eronimu]s. Fatuel p[ro]ph[et]a pat[er] Ioel p[ro]ph[et]e a LXX int[er]pretib[us] ... Conclusit eni[m] omnia sub pecc[at]o ut omnium misereret[ur]." [Stegmüller 11814, 1] ; f. 35r-45v : [Glossa interlinearis] "[text] Patris. No[n] q[ua]ntu[m] ad se ... co[m]morabit[ur] D[omi]n[u]s in m[u]ltitudine s[an]c[t]o[rum]" [Stegmüller 11814, 45. f. 45v-66r: [Amos] f. 45v "[rúbr.] Prologus Ieronimi. [text] Ozias rex cu[m] D[e]i religione[m] sollicite emularent[ur] ... p[ro]cessura[m] voluit demonstare" [Stegmüller 515] ; f. 45v: [Prologus Hieronymi in Amos] "[rúbr.] Item alius p[ro]logus. [text] Amos p[ro]ph[et]a rustic[us] [et] rubo[rum] moros ... Syon exalta voce[m] tuam [et] c[etera]" [Stegmüller 512] ; f. 45v-46r: [Alius prologus] "[text] Hic Amos p[ro]ph[et]a n[on] fuit p[ater] Ysaie ... sepultusq[ue] e[st] cum patrib[us] suis" [Stegmüller 513] ; f. 46r-66r: [Amos] "[rúbr.] Incipit Amos. [text] Verba Amos qui fuit in pastoralib[us] Thecue ... de t[er]ra sua quam dedi eis dicit Dominus Deus tuus" ; f. 46r-66r: [Glossa marginalis] "[text] I[eronimus]. Amos n[on] ad Ier[usa]l[e]m sed ad Isr[ae]l in Samaria ... sed c[on]t[ra] om[ne]s te[m]ptationes ero cu[m] eis usq[ue] ad finem s[e]c[u]li" [Stegmüller 11815, 1] ; f. 46r-66r: [Glossa interlinearis] "[text] Subaudis locis. Illo visu un[de] p[ro]phete videntes dicuntur ... Qui enim plantat [et] rigat ipse comedit fructus" [Stegmüller 11815, 46. f. 66r-70r: [Abdias] f. 66r: "[rúbr.] P[rolog[us] Ieronimi. [text] Iacob p[at]riarcha fratrem habuit Esau ... regnu[m] Dei in p[o]p[u]lo Isr[ae]l sig[ni]fica[n]t" [Stegmüller 519] ; f. 66r+v: "[rúbr.] It[em] p[ro]log[us]. [text] Hebrei h[un]c dicunt e[ss]e qui sub rege Samarie Achab ... q[uia] Abdias servus d[omi]ni in n[ost]ro sonat eloquio" [Stegmüller 517] ; f. 66v-69v: [ Abdias] "[rúbr.] Incipit Abdias. [text] Visio Abdie hec dicit Dominus D[eu]s ad Edom ... montem Esau [et] erit D[omi]no regnu[m]" ; f. 66v-70r: [Glossa marginalis] "[text] Esau filius Ysaac f[rate]r Iacob vocatus est etiam Edom i[d] [est] rufus ... qui se adv[er]s[us] Dei scientiam erigunt D[omi]no regnum parabu[n]t" [Stegmüller 11816] ; f. 66v-69v: [Glossa interlinearis] "[text] Intellect[us] v[er]bo[rum] que fiu[n]t a Deo ... Mirabilis Deus in s[an]c[t]is sui" [Stegmüller 11816, 57. f. 70r-77r: [Ionas] f. 70r: "[rúbr.] Prolog[us] Ieronimi. [text] Sanctu[m] Ionam ebrei affirma[n]t ... [et] a facie t[ua] q[uo] f[ugiam]" [Stegmüller 524] ; f.70r: [Prologus Isidori] "[text] Ionas columba et dolens fili[us] Amathi ... itin[er]e quo p[er]git[ur] Tyberiadem" [Stegmüller 521] ; f. 70v-77r: [Ionas] "[rúbr.] Incipit Ionas. [text] [E]t factum e[st] verbum Domini ad Iona[m] filium Amathi dicens ... et sinistram suam et iumenta multa.Explicit Ionas" ; f. 70r-77r: [Glossa marginalis] "[text] Nullus typi sui melior int[er]pres est ... ignorabat quid e[ss]et int[er] bonu[m] [et] malum" [Stegmüller 11817, 1] ; f. 70r-77r: [Glossa interlinearis] "[text] Chr[istu]m sup[er] que[m] Sp[iritu]s s[an]c]tu]s in specie columbe ... mult[us] nu[meru]s irrationabiliu[m]" [Stegmüller 11817, 58. f. 77r-91r: [Michaeas] f. 77r: "[rúbr.] P[ro]logus Ieronimi. [text] Temporib[us] Ioathe et Achaz et Ezechie regum Iuda ... et int[er]itu[m] ad futuru[m] denuntiavit" [Stegmüller 526] ; f. 77v-91r: [Michaeas] "[rúbr.] Incipit Micheas. [text] [V]erbum Domini quod factum est ad Micheam ... patrib[us] n[ost]ris a dieb[us] antiquis. Explicit Micheas" ; f. 77r-91r: [Glossa marginalis] "[text] Sermo D[e]i qui semp[er] ad p[ro]ph[et]as descendit ... sicut iurasti eis qui extiter[unt] patres n[ost]re fidei" [Stegmüller 11818, 2] ; f. 77v-91r: [Glossa interlinearis] "[text] Hoc est. Q[uod] erat in principio ap[ud] D[eu]m ... Quod de multitudine hominu[m] alios salves i[n] veritate alios i[n] mi[sericordi]a." [Stegmüller 11818, 79. f. 91r-98r: [Nahum] f. 91r: "[rúbr.] Prolog[us] Ieronimi. "[text] Naum p[ro]ph[et]am ante adventu[m] regis assyrio[rum] ... assyrios futurus est D[omi]n[u]s" [Stegmüller 528] ; f. 91v-98r: [Nahum] "[rúbr.] Incipit Naum. [text] [O]nus Ninive liber visionis Naum Helcesei ... sup[er] quem non transiit malitia tua semper. Explicit Naum" ; f. 91r-98r: [Glossa marginalis] "[text] Cum Ionas [et] Naum de eade[m] Ninive ... v[e]l ex gaudio insultantes tibi plaude[n]t manibus" [Stegmüller 11819, 1] ; f. 91v-98r: [Glossa interlinearis] "[text] LXX. Assumptio q[uod] int[er]p[re]tat[ur] g[ra]ve on[us]. Hoc est. Pondus calamitatis. ... q[ue] n[on] e[st] manens sed transitoria" [Stegmüller 11819, 410. f. 98r-107r: [Habacuc] f. 98r+v: "[rúbr.] Prologus Ieronimi. [text] Quatuor p[ro]ph[et]e in XII p[ro]ph[et]aru[m] volumi[n]e su[n]t ... tribulatione[m] [et] miseriam venire desid[er]at" [Stegmüller 531] ; f. 98v-99r: [Prothemata] "[text] Abacuc amplexans qui v[e]l ex eo q[uo]d amabil[is] D[omi]ni fuit ... et dulce no[m]i[n]are [et] om[n]ib[us] p[re]dicare" [Stegmüller 11820, 1] ; f. 99r-107r: [Habacuc] "[rúbr.] Incipit Abacuc. [text] [O]nus q[uo]d vidit Abacuc proph[et]a ... et sup[er] excelsa mea de ducet me victor in psalmis canentem. Explicit Abacuc" ; f. 99r-107r: [Glossa marginalis] "[text] Massa apud hebreos ponitur ... qui de iustitia eius [et] de iudicio causatus su[m] laudabo equitatem" [Stegmüller 11820, 5] ; f. 99r-107r: [Glossa interlinearis] "[text] V[e]l assu[m]ptio. Intellexit. Amplex[us] [ve]l a[m]plexatio ... int[er] illos ang[e]los canam triumphum eius et in t[er]ra pacem hominib[us]" [Stegmüller 11820, 711. f. 107r-114v: [Sophonias] f. 107r: "[rúbr.] Prologus Ieronimi. [text] Tradunt hebrei cui[us]cumq[ue] p[ro]ph[et]e pater aut avus ... t[ri]buendam textu lectionis denuntiavit" [Stegmüller 534] ; f. 107v-114v: [Sophonias] "[rúbr.] Incipit Sophonias. [text] [V]erbum Domini quod factum est ad Sophonia[m] ... coram oc[u]lis vestris dicit Domin[us] o[mn]ip[oten]s. Explicit Sophonias" ; f. 107v-114v: [Glossa marginalis] "[text] Proph[et]at[ur] de eversione Ier[usa]l[e]m [et] de captivitate Iude ... resurgere in confusionem et[er]na[m]" [Stegmüller 11821, 3] ; f. 107v-114v: [Glossa interlinearis] "[text] Hoc est. Ethiops meus [ve]l hu[m]ilitas ... Non dubie n[on] spe sed in re" [Stegmüller 11821, 612. f. 114v-120v: [Aggaeus] f. 114v-115r: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]logus Ieronimi Ieremias p[ro]ph[et]a. [text] [I]eremias p[ro]ph[et]a ob causa[m] p[er]iurii Sedechie regis ... regno[rum] extero[rum] significant" [Stegmüller 538] ; f. 115v-120v: [Liber Aggei] "[rúbr.] Incipit Aggeus. [text] [I]n anno s[e]c[un]do Darii regis in mense VIto ... quia te elegi dicit D[omi]n[u]s exercituum. Explicit Aggeus" ; f. 115r-120v: [Glossa marginalis] "[text] Cum Cyrus rex p[er]saru[m] occiso Balthasar occupasset ... ut quicumq[ue] credid[er]it in Deum hoc q[uas]i anulo consignetur" [Stegmüller 11822, 1] ; f. 115v-120v: [Glossa interlinearis] "[text] Inspirat D[eu]s p[ro]ph[et]am bo[n]a op[er]a habente[m] ... servus patris Chr[istu]s s[e]c[un]du[m] carne[m]" [Stegmüller 11822, 613. f. 120v-147r: [Zacharias] f. 120v-121r: "[rúbr.] Prologus [text]. In anno s[e]c[un]do Darii regis medo[rum] ... p[er] noctem p[ro]ph[et]e est revelata" [Stegmüller 539] ; f. 121r: [Alius prologus] "[text] Zacharias memor D[omi]ni sui ... sup[er] pullu[m] asine filium subiugalis" [Stegmüller 540] ; f. 121r-147r: [Zacharias] "[rúbr.] Incipit Zacharias. [text] [I]n mense octavo in anno secundo Darii ... exercituum in die illa" ; f. 121r-147r: [Glossa marginalis] "[text] Cyrus rex p[er]sarum qui chaldeo[rum] i[m]p[er]ium ... quia D[omi]n[u]s de eccl[es]ia sua vendentes et ementes eiecit" [Stegmüller 11823, 1] ; f. 121r-147r: [Glossa interlinearis] "[text] Punivit illos qui p[er] p[ro]phetas admoniti noleba[n]t corrigi ... Lebetibus" [Stegmüller 11823, 614. f. 147r-154r: [Malachias] f. 147r: rúbr.] Prolog[us] Ieronimi. [text] D[eu]s p[er] Moysen pop[u]lo Isr[ae]li precep[er]at ... alienos coluerant significant" [Stegmüller 543] ; f. 147v-154r: [Malachias] "[rúbr.] Incipit Malachias. [text] [O]nus verbi D[omi]ni ad Isr[ae]l in manu Malachi[e] ... [et] p[er]cutiam t[er]ram anathemate. Amen" ; f. 147v-154r: [Glossa marginalis] "[text] Malachias latine int[er]p[re]tat[ur] ang[e]l[u]s i[d est] nunti[us] ... q[ui] n[un]c in[te]r se discrepant pari in Chr[istu]m religione co[n]sentient" [Stegmüller 11824, 2] ; f. 147v-154r: [Glossa interlinearis] "[text] Iudam [et] Beniamin ad q[uo]s solebat fieri sermo ... Sep[ar]ando oves ab hedis" [Stegmüller 11824, 4
Referencias: Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1194Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2020Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 19Biblia sacra iuxta vulgatam versionem, 2007Biblia sacra iuxta latinam vulgatam versionem, XVIIStegmüller, Fridericus, Repertorium biblicum Medii AeviBruyne, Donatien de, Sommaires, divisions et rubriques de la Bible latine
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics