De p[ro]p[ri]etatib[us] re[rum] fr[at]ris Bartholomei anglici ordinis fratru[m] mino[rum]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

De p[ro]p[ri]etatib[us] re[rum] fr[at]ris Bartholomei anglici ordinis fratru[m] mino[rum]

DSpace Repository

De p[ro]p[ri]etatib[us] re[rum] fr[at]ris Bartholomei anglici ordinis fratru[m] mino[rum]

Show full item record

Exportar a Refworks
     Bartholomaeus, Anglicus, actiu segle XIII
Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos. BH Ms. 402 ES-VaUB; Universitat de València. Biblioteca Històrica. Manuscrit. Ms 402; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 402 ES-VaUB
This document is a manuscritoDate[entre 1300 i 1325]Otros títulos: De proprietatibus rerum
Lengua: la
Descripción física: 266 f. : il. ; 339 x 250 mm enquadernació 351 x 268 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: manuscript
Resumen: El manuscrit transcriu íntegrament l'obra de Bartholomaeus Anglicus "De proprietatibus rerum"
Materia: Ciència medieval
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Identificadores:
https://roderic.uv.es/uv_ms_0402 https://hdl.handle.net/10550/85555
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: El còdex va pertànyer al Duc de Calàbria i, posteriorment, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 1r: "Es de la libreria de S. Miguel de los Reyes". Arran la desamortització de Mendizábal, s'incorporà a la Unviersitat de València
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol pres de l'íncipit (f.1r)
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí modern) + i (paper) + 266 + i (pergamí modern) ; numeració antiga i moderna a llapis ; reclams horitzontals cada dotze fulls, alguns de deu i un de quatre ; alguna signatura de quadern
Composició: Escrit a dues columnes a 52 línies (2ra). Pautat amb mina de plom
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Anotacions marginals contemporànies i posteriors
Decoració: Orla en el f. 1r. Capelletres il·luminades amb motius geomètrics i vegetals al començament dels llibres ; caplletres decordes en vermell i blau, alternant, calderons en vermell. Rúbriques en color vermell
Enquadernació: Renaixentista, original del segle XVI, restaurada en la dècada de 1970. Pell marró sobre fusta, amb ferros freds. A la part superior amb ferros daurats el nom de l'autor: "Bartholomei Anglii". A la part inferior el títol "DE PROP[RIETATI]B[U]S RERV[M]" i l'escut d'armes del duc de Calàbria ; hi manquen els fermalls originals
Origen: Escrit, probalement a Gran Bretanya, durant el primer quart del segle XIV
Signatura anterior: València, Monestir de Sant Miquel dels Reis,"Litera A plu 2 nu 4"
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 402
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay

Contiene: 1. f. 1r: [Prooemium] "[rúbr.] Incipit p[ro]hemiu[m] de p[ro]p[ri]etatib[us] re[rum] fr[at]ris Bartholomei anglici ordinis fratru[m] mino[rum]. [text] Cum p[ro]prietates reru[m] seq[uan]tur s[u]b[stanti]as s[ecundum] disti[n]cc[i]o[nem] [et] ordine[m] s[u]b[stantia]r[um] ... pot[er]it lege[n]tiu[m] i[n]dus[tr]ia exp[er]iri. [rúbr.] Explicit p[ro]hemiu[m]"2. f. 1r-3v: [Liber I] "[rúbr.] Incipit lib[er] I[us] qui est de D[e]o [et] de nominibus divinis que dicunt[ur] de D[e]o. R[ubrica]". [text] De p[ro]prietatib[us] i[ta]q[ue] [et] naturis reru[m] ... nu[n]c ad ang[e]lo[rum] p[ro]p[ri]etates adiuva[n]te d[omi]no manu[m] apponam[us]"3. f. 3v-8r: [Liber II] "[rúbr.] Incipit lib[er] II[us] de p[ro]p[ri]etatib[us] a[n]g[e]lo[rum] ta[m] bono[rum] q[uam] malo[rum]. [text] De p[ro]prietatibus a[n]g[e]licis d[iv]ino adiutorio ... p[er]legat [et] p[er]currat maxi[m]e i[n] duob[us] c[apitulis] pene ultim[us] c[apitulis] XL [et] XLI"4. f. 8r-14v: [Liber III] "[rúbr.] Incipit lib[er] III[us] de a[n]i[m]a rat[i]onali q[uo]ad n[atur]e si[m]plicitate[m] [et] viriu[m] div[er]sitate[m] op[erati]one[m] [et] [sic] cor[por]e [et] c[etera]. [text] Adiuva[n]te Ih[es]u Ch[rist]o i[n] p[re]cede[n]tib[us] aliq[ua]s ... e[st] act[us][et] p[er]f[ec]cio adiuva[n]te D[e]i g[ati]a aliq[ua] s[un]t dice[n]da"5. f. 14v-20v: [Liber IV] "[rúbr.] Incipit liber IIII[us] des [sic] clarib[us[ q[ua]litatib[us] [et] IIIIor hu[m]orib[us] ex q[ui]b[us] co[m]ponu[n]t[ur] cor[pora] ta[m] ho[m]inu[m] q[uam] bruto[rum] [sic]. [text] De hu[m]ani i[ta]q[ue] corp[or]is [et] p[ar]tiu[m] ei[us] p[ro]p[ri]etatib[us] tractat[ur]i ab elem[en]tarib[us] q[ua]litatib[us] ... hec a[utem] de mela[n]co[li]a [et] de aliis hu[m]orib[us] n[atura]lib[us] [et] no[n] n[atura]lib[us] q[uantu]m ad h[oc] p[er]tin[et] op[us] calida [sic] dixisse nu[n]c sufficiat"6. f. 20v-42r: [Liber V] "[rúbr.] Incipit lib[er] Vt[us] de bo[n]is cor[por]e [et] de si[n]g[u]lis de q[ui]b[us] Sac[r]a Sc[ri]pt[ur]a facit mencionem. [text] Dicto de p[ro]p[ri]etatib[us] hu[m]o[ru]m restat aliq[ua] d[ice]re de dispo[sitio]ne m[em]b[r]o[rum] ... [et] maxi[m]e c[ir]c[a] senectute[m] ex ca[us]is. [rúbr.] Explicit lib[er] Vus"7. f. 42r-52r: [Liber VI] "[rúbr.] Incipit VI[us] de p[ro]prietatib[us] ho[min]is i[n] sp[eci]ali [et] i[n] g[e]n[er]ali. R[ubrica]. [text] Dicto de p[ro]p[ri]etatib[us] p[ar]tiu[m] ho[min]is i[n] sp[eci]ali restat d[ice]re de p[ro]p[ri]etatib[us] ei[us]de[m] i[n] sp[eci]ali ... [et] h[oc] min[us] laudalib[is] e[st] sic[ut] p[ost] dicet[ur]"8. f. 52r-71r: [Liber VII] "[rúbr.] Incipit lib[er] VII[us] de infirmitatib[us]. [text] Postq[ua]m complevim[us] auxilia[n]te D[e]o tractatu[m] de illo[rum] p[ro]p[ri]etatib[us] que ho[m]inu[m] n[atur]am faciu[n]t ... p[ro]ud ad p[re]sens op[us]cu]l[u]m p[ar]tiu[m] finem i[m]ponem[us]"9. f. 71r-84v: [Liber VIII] "[text] [Liber VIIIus de mu[n]do [et] corporib[us] celestib[us]. Postquam auxiliante d[e]o t[ra]ctatum de d[iv]inis no[min]ib[us] ... verecundiam minuit sompnolenciam nutrit"10. f. 84v-92r: [Liber IX] "[rúbr.] Incipit lib[er] IX[us] p[ro]log[us] c[apitulum] I de motu. [text] Postquam a[utem] diximus de p[ro]prietatibus celi et p[ar]tium eius ... altaria ornat er vestit emu[n]itate[m] et privilegia impendere consuevit"11. f. 92r-95r: [Liber X] "[rúbr.] Incipit lib[er] X[us] c[apitulum] I de m[ateria] [et] e[ius] p[ro]pr[ie]tatib[us]. [text] Completo tractatu de p[ro]prietatib[us] t[em]p[o]ris et p[ar]tium eius age[n]d[um] est ... set potius si st[er]il[is] fu[er]it reddit st[er]iliore[m] [et] i[n] o[mn]ib[us] viliore[m]. Explicit lib[er] X[us]"12. f. 95r-100v: [Liber XI] "[rúbr.] Incipit XI[us] c[apitulum] I de aer [si] et ei[us] passionib[us]. [text] Aer est dict[us] eo q[uod] ferat ignem es ab aq[ua] ferat[ur] ... ubi de prop[ri]etatibus aeris dictum est set h[ec] dicat iam sufficiant"13. f. 101r-109v: [Liber XII] "[rúbr.] Incipit lib[er] XII[us] c[apitulu]m Im de avibus. R[ubrica]. [text] Expedito tractatu de p[ro]prietatib[us] aeris [et] eo[rum] que i[n] aere gen[er]a[n]t[ur] ... [et] h[ec] forsan est quia sua frigiditate opilat poros quib[us] opilatis no[n] recrescunt pili"14. f. 109v-117v: [Liber XIII] "[rúbr.] Incipit lib[er] XIII[us] de aq[ua] [et] ei[us] diff[er]enciis [et] or[na]tu. [text] De scriptis [et] p[ro]prietatib[us] ignis [et] aeris restat ... emisso de ore fetidu[m] odorem repellit [et] sic se [et] suos p[ro]tegit [et] defendit. Explicit lib[er] XIII[us]"15. f. 117v-125r: [Liber XIV] "[rúbr.] Incipit lib[er] XIIII[us] c[apitulu]m I de t[er]ra [et] ei[us] p[ar]tib[us]. [text] Postq[uam] di[vi]na coop[er]ante gr[ati]a co[m]pletu[s] est tractatus de p[ro]prietatib[us] cor[por]is sup[re]mi lu[m]i[n]osi ... [et] replente ex c[uius] agitat[i]one gen[er]ant[ur] t[er]re motus ut dicit A[ristoteles]"16. f. 125r-144r: [Liber XV] "[rúbr.] Incipit lib[er] quintus decimu[s] de p[ro]vi[n]ciis prologus. R[ub]rica. [text] De terre aut[em] p[ar]tib[us] [et] div[er]sis p[ro]vi[n]ciis p[er] quas orb[is] gen[e]ral[it]er divisus est ... [et] f[er]e silvestres i[bi] mira [et] monstruosa i[n]veniu[n]t[ur] ut dic[it] id[em]"17. f. 144r-155v: [Liber XVI] "[rúbr.] Incipit lib[er] XVI i[n] q[u]o determinatur de lapidib[us] colorib[us] [et] metall[is]. [text] Descriptis p[ro]prietatib[us] t[er]re [et] p[ar]tiu[m] ei[us] in gen[er]ali ... [et] si tent[ur] ad lignu[m] accesum exting[ui]t[ur] flamma ei[us] ut dicit dias[..]"18. f. 155v-199r: [Liber XVII] "[rúbr.] Incipit lib[er] XVII[us] de plantis [et] h[er]b[is] [et] ea[rum] p[ro]p[ri]etatib[us] p[ro]log[us]. [text] Posq[uam] adiuva[n]te D[e]o co[m]plet[us] est lib[er] [ve]l tractat[us] de p[ro]p[ri]etatib[us] r[e]r[um] ... s[i]c d[u]lcedo q[uasi] ei [contra]ria col[er]am excitat atq[ue] nutrit ut d[ici]t Ysaas in eod[em] ca[pitul]o"19. f. 199r-234r: [Liber XVIII "[text] [Liber XVIII[us] d[e] a[n]i[m]alib[us] [et] reptilib[us]]. Completo tractatu de t[er]e ornatu quo ad min[er]aliu[m] [et] vegetabiliu[m] p[ro]prietates de quibus fit m[en]cio in sc[ri]pt[ur]a di[vin]a ... att[ra]hendo venenu[m] vip[er]e sanare consuevit. Explicit lib[er] XVIIIus"20. f. 234r-261r: [Liber XIX] "[text] [Incipit liber XIXus [et] ultim[us] hui[us] op[er]is ...] Descriptis p[ro]prietatib[us] re[rum] sp[irit]ualis et corporalis tam simpliciu[m] ... et brevit[er] recitant[ur] ut pat[er]e potest diligentius intuenti. Explicit tractat[us] de p[ro]prietatib[us]. Deo gr[ati]as"21. f. 261r-266r: [Tabula] "[text] Abeston. l[ibro] XVI c[apitulo] XIº"... zinneten [zingnites] l[ibro] XVI c[apitulo] CIº. Explicit tab[u]la de p[ro]prietatibus rerum. Deo gracias"
Referencias: Inventario de los libros de Don Fernando de Aragón, duque de Calabria, n. 584De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 25Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 39Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 375Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 84Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1945Gómez, Pilar, "Códices miniados". En Garín Ortiz de Taranco, Felipe María, La Universidad Literaria de Valencia y sus obras de arte, 84Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, p. 83Murano, Giovanna, Opere diffuse per exemplar e pecia, n. 211
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics