Innovació docent en avaluació. Oportunitats d´aprenentatge per a l´alumnat
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Innovació docent en avaluació. Oportunitats d´aprenentatge per a l´alumnat

DSpace Repository

Innovació docent en avaluació. Oportunitats d´aprenentatge per a l´alumnat

Show simple item record

dc.contributor.author Calatayud Salom, María Amparo
dc.date.accessioned 2022-11-14T13:17:28Z
dc.date.available 2022-11-14T13:17:28Z
dc.date.issued 2022 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/84466
dc.description El document forma part dels materials docents programats mitjançant l'ajut del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. es_ES
dc.description.abstract La pandèmia de la covid-19 ha generat una oportunitat inèdita per a innovar, per a aprendre i per a exercir una crítica profunda sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge i, en concret, sobre la qüestió de la metodologia i l’avaluació. Fins ara, molt pocs professionals de l’educació tenien un pla de contingència per a l’avaluació en diversos escenaris (híbrids, virtuals, etc.) ni tampoc per a avaluar correctament en línia els estudiants. Una cosa que hem après de tot plegat és que els docents hem de posar la nostra creativitat i afany sempre al servei d’una avaluació justa, coherent i equitativa segons la capacitat i, sobretot, segons l’esforç realitzat per cada estudiant. És per això que aquest material docent, que vol ser una crida d’atenció per a repensar i perfilar l’avaluació en l’escenari actual, determina els pilars en què ha de recolzar l’avaluació, desvela les lliçons que la pandèmia ens ha ensenyat i justifica les propostes avaluadores més oportunes que faciliten el transit òptim per a dirigir-nos cap a una altra mirada avaluadora. Aquesta nova cultura comporta emprar diverses tècniques d’avaluació participatives tant per a l’alumnat com per al docent. Tècniques que ajuden els estudiants a conèixer el que saben i fins on poden arribar potenciant les seues capacitats i aprofitant al màxim les seues possibilitats. Cal assumir la participació de l’alumnat en els processos d’avaluació com un dret de l’estudiant, atès que facilita l’autoregulació i l’aprenentatge estratègic al llarg de la vida, principal aspiració de l’ensenyament universitari. Aquest material docent presenta un compendi d’articles publicats en revistes nacionals i internacionals d’impacte que tracten d’anar construint un camí cap a la innovació en avaluació en forma d’oportunitats d’aprenentatge per a l’alumnat universitari en procés de formació com a futurs professionals de l’educació. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject evaluación es_ES
dc.subject aprendizaje es_ES
dc.subject innovación es_ES
dc.subject mejora es_ES
dc.title Innovació docent en avaluació. Oportunitats d´aprenentatge per a l´alumnat es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::PEDAGOGÍA es_ES
dc.type.interactivitytype expositive es_ES
dc.type.learningresourcetype NarrativeText es_ES
dc.type.interactivitylevel medium es_ES
dc.description.abstractenglish The covid-19 pandemic has generated an unprecedented opportunity to innovate, to learn and to exercise deep criticism on the teaching and learning process and, specifically, on the question of methodology and evaluation. Until now, very few education professionals had a contingency plan for assessment in various scenarios (hybrid, virtual, etc.) nor for properly assessing students online. One thing we have learned from all of this is that teachers must always put our creativity and effort at the service of a fair, consistent and equitable assessment according to the ability and, above all, according to the effort made by each student. That is why this teaching material, which wants to be a call to attention to rethink and outline the evaluation in the current scenario, determines the pillars on which the evaluation must rest, reveals the lessons that the pandemic has taught us taught and justifies the most appropriate evaluative proposals that facilitate the optimal transit to direct us towards another evaluative gaze. This new culture involves using various participatory assessment techniques for both students and teachers. Techniques that help students find out what they know and how far they can go, enhancing their abilities and making the most of their possibilities. Student participation in assessment processes must be accepted as a student right, given that it facilitates self-regulation and lifelong strategic learning, the main aspiration of university education. This teaching material presents a compendium of articles published in national and international journals of impact that try to build a path towards innovation in evaluation in the form of learning opportunities for university students in the process of training as future education professionals. es_ES

View       (374.8Kb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics