[Breviarium romanum]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Breviarium romanum]

DSpace Repository

IMPORTANT: El repositori està en manteniment des del dia 28 de Novembre fins al 4 de Desembre, només es pot consultar, però no afegir contingut. Disculpeu les molèsties

[Breviarium romanum]

Show full item record

   
     Església Catòlica. Breviari
Universitat de València. Biblioteca Històrica. Manuscrit. Ms 376
This document is a manuscritoDate[entre 1440 i 1460]


Lugar: Espanya

Lengua: la
Descripción física: 343 f. : il. ; 151 x 113 mm enquadernació 156 x 118 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: manuscript
Resumen: Breviari romà segons l'ús cistercenc (Janini). El manuscrit està incomplet per la manca al començament del psalm 1 (f. 7r) i a la fi s'interromp l'ofici de difunts (f. 343v)
Materia: Església Catòlica Litúrgia
Església Catòlica. Breviari

Identificadores:
https://rodrigo.uv.es/uv_ms_0376
Colección: Manuscrits
Procedencia: El còdex va pertànyer a Josefa Anglesola tot atenent l'anotació del f. 160r: "para mi señora doña Josepa Anglesola q[ue] Dios guarde"
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí modern) + i (paper) + 343 + i (paper) + i (pergamí modern) ; numeració moderna a llapis ; reclams verticals cada dotze fulls. Pautat amb punta de plom
Composició: Escrit a línea tirada a 14 línies (f. 7r)
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica
Decoració: Caplletres, orles (ff. 31v, 49v, 63r, 75r, 95v, 120v, 167v i 288r) i mitges orles (ff. 40v, 85r, 108v, 136r, 144v, 161r i 274v) decorades amb motius vegetals. Incials amb tintes de color blau i vermell alternant
Enquadernació: Enquadernació en pergamí. Al llom: " MS. Diurnum Ord. S. Benedic. II A"
Origen: Escrit, probablement, als territoris de la Corona d'Aragó al segle XV
Signatura anterior: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, 90-4-33 ; M 783
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 376
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay

Contiene: 1. f. 1r-6v: [Kalendarium] "[rúbr.] Jannuari[us] h[abe]t dies XXXIª. Luna XXXª ... Silvestri pape, XII.l[e]c[tiones] om[ne]s l"2. f. 7r-251r: [Psalerium feriale. Ps. 2-150] "[text] Quare fremueru[n]t gentes ... o[mn]is sp[iritu]s laudet d[omi]n[u]m"3. f. 251r-269r: [Cantica] f. 251r+v: [Is 12,1-6] "[rúbr.] Canticum Isaye p[ro]ph[et]e" ; f. 251v-253r: [Is 38,10-20] "[rúbr.] Canticu[m] regis Ezechie" ; f. 253r-254v: [1 Sam 2, 1-10] "[rúbr.] Canticum Anne p[ro]phete" ; f. 254v-256v: [Ex 15, 1-19] "[rúbr.] Canticu[m] Moysi" ; f. 256v-259r: [Hab 3, 2-19] "[rúbr.] Ca[n]ticu[m] Abacuch" ; f. 259r-263v: [Deut 32, 1-43] "[rúbr.] Ca[n]ticu[m] Deuteronomii" ; f. 263v-265r: [Dan 3, 57-88] "[rúbr.] Canticum triu[m] pu[er]o[rum]" ; f. 265r-266v: [Te Deum] "[text] Te Deu[m] laudam[us] te D[omi]n[u]m confitemur ... " ; f. 266v-267v: [Lc 1, 68-79] "[rúbr.] Ca[n]ticu[m] Zacharie" ; f. 267v-268r: [Lc 1, 46-55] "[rúbr.] Ca[n]ticu[m] b[ea]te Marie v[ir]g[in]is" ; f. 268r+v: [Lc 2, 29-32] "[rúbr.] Ca[n]ticu[m] Symeo[n]is" ; f. 268v-269r: [Credo] "[rúbr.] Simbolu[m] fidei"4. f. 269r-272v: [Litaniae] "[text] Kyrileyson Chr[ist]el[eyson] ... [Ps 101, 2] Et clamor me[us] ad te ve[n]iat "5. f. 272v-274r: [Orationes] "[rubr.] Coll[e]cta ; Pro pace collecta ; f. 273r: Pro custodia loci ; Or[ati]o p[ro] familiarib[us] ; f. 273v: Or[ati]o ; Oratio ; f. 274r: Pro pluvia oratio"6. f. 274r-283r: [Cantica] f. 274r-275v: "[rúbr.]Cantica dicenda d[omi]nicis dieb[us] et in dedicatione b[ea]ti Michaelis archangeli. Cantica". [Is 33, 2-10] [text] Domine mis[er]ere n[ost]ri ... nu[n]c exaltabor et nu[n]c sublimabor" ; f. 275v-276r: "[rúbr.] Item aliud aliud. [Is 33, 13-18] [text] Audite q[u]i longe estis ... cor tuu[m] meditabitur timore[m] ; f. 276r+v: "[rúbr.] Item aliud aliud. [Eccli 36, 14-19] [text] Miserere plebi tuae ... D[eu]s conspector seculo[rum]" ; f. 276v-277v: "[rúbr.] Cantica i[n] n[ata]le do[mini] usq[ue] p[ost] oct[avas] e[pi]ph[an]ie et i[n] purificacione b[ea]te Marie. Cantica cantica. [Is 9, 2-7] [text] Populus qui ambulabat in tenebris ... zel[us] Do[min]i ex[er]cituu[m] faciet hoc" ; f. 278r+v: [Canticum] "[text] Letare Ih[e]r[usa]l[e]m [et] die[m] festum agite om[ne]s q[u]i diligitis ea[m] ... [et] i[n] gladio eius o[mn]is caro" ; f. 278v-279v: [Is 26, 1-12] "[rúbr.] Ite[m] aliud. [text] Urbs fortitudinis n[ost]re Syon ... o[mn]ia e[n]i[m] op[er]a n[ost]ra op[er]at[us] es nobis" ; f. 280r+v: [Is 63-1-5] "[rúbr.] Cantica i[n] die Pasche usq[ue] p[ost] Pent[ecostes]. [text] Quis e[st] iste q[u]i ve[n]it de Edom ... [et] i[n]dignatio mea ipsa auxiliata e[st] m[ihi]" ; f. 280v-281r: [Os 6, 1-6] "[rúbr.] Ite[m] aliud. [text] Venite [et] rev[er]tamur ad D[om]in[u]m ... et scienciam Dei plus q[uam] holocaustum" ; f. 281r-282r: [Soph 3, 8-13] "[rúbr.] Psalmus David. [text] Ex[s]pecta me dicit D[om]in[u]s ... [et] accubabu[n]t [et] no[n] erit qui exterreat" ; f. 282r+v: [Is 28, 3-6] "[rúbr.] Cantica spine D]omin]i. [text] Pedib[us] conculcab[itu]r corona sup[er]bie ... [et] fortitudo rev[er]te[n]tib[us] de bello ad portam" ; f. 282v-283r: [Sap 18, 24] "[rubr.] Alia. [text] In veste ponderis qua[m] h[ab]ebat ... capitis illi[us] erat sc[r]ipta" ; f. 283r: [Job 19, 9-14] "[rubr.] Alia. [text] Spoliavit me gl[or]ia mea ... [et] qui me noverunt obliti su[n]t mei"7. f. 283r-287v: [Commune sanctorum] "[rúbr.] In n[ata]le ap[ost]olo[rum] et pl[uri]mo[rum] m[art]yr[u]m. f. 283r-284r: [Is 61, 6-9]: [text] Vos s[an]c[t]i D[omi]ni vocabimini ... q[uia] isti sunt seme[n] cui benedixit Dominus" ; f. 284r: [Sap 3, 7-9] "[rúbr.] Item aliud canticu[m]. [text] Fulgebu[n]t iusti ... et pax e[st] electis Dei" ; f. 284r+v: [Sap 10, 17-20] "[rúbr.] Item aliud canticu[m]. [text] Reddet Deus mercedem labo[rum] s[an]c[t]o[rum] suo[rum] ... et vict[ri]cem manu[m] tua[m] laudaveru[n]t pariter D[omi]ne Deus noster" ; f. 284v-285r: [Eccli 14, 22; 15, 3-6] "[rúbr.] In nat[a]le unius m[arty]ris et uni[us] co[n]fessoris. [text] Beat[us] v[ir] q[ui] i[n] sapi[ent]ia morab[itu]r ... [e]t no[m]i[n]e eterno hereditabit illu[m] D[omi]n[u]s De[us] noster" ; f. 285r+v: [Jer 17, 7-8] "[rúbr.] Item aliud canticu[m]. [text] B[e]n[edictu]s v[ir] q[ui] confidit i[n] D[omi]no ... nec aliq[ua]ndo desinet facere fructum" ; f. 285v: [Eccli 31, 8-11] "[rúbr.] Ite[m] aliud canticu[m]. [text] Beatus v[ir] q[ui] i[n]vent[us] e[st] sine macula ... ennarrabit om[n]is eccl[es]ia s[an]c[t]o[rum]" ; f. 285v-286r: [Eccli 39, 17-21] "[rúbr.] In nat[a]le v[ir]ginu[m] et i[n] sole[m]nitatib[us] b[ea]te M[ari]e. [text] Audite me divini fructus ... univ[er]sa bona valde" ; f. 286r-287r: [Is 61, 10-11; 62, 1-3] "[rúbr.] Ite[m] aliud. [text] Gaudens gaudebo i[n] D[omi]no ... [et] dyadema regni i[n] manu Dei tui" ; f. 287r+v: [Is 62, 4-7] "[rúbr.] Item aliud canticu[m]. [text] Non vocaberis ultra Derelicta ... [et] donec ponat Ih[e]r[usa]l[em] laude[m] i[n] t[er]ra"8. f. 287v-333v: [Liber hymnorum] "[rúbr.] Incipit lib[er] hymno[rum] ; f. 288r+v: "[text] Eterne rerum conditor" ; f. 289r+v: "[text] Splendor pat[er]ne gl[or]ie" ; f. 289v-290r: "[text] Iam lucis orto sidere" ; f. 290r+v: "[text] Nunc s[an]c[t]e nob[is]" ; f. 290v: "[text] "Rector potens verax De[u]s" ; f. 291r: "[text] Rerum De[u]s tenax vigor" ; f. 291r-292r: "text] Deus creator omniu[m]" ; f. 292r: "[text] Te lucis ante terminu[m]" ; f. 292v-293r: "[text] Chr[ist]e qui lux es" ; f. 293r+v: "[text] Quem t[er]ra pont[us] ethera" ; f. 293v-294r: "[text] Conditor alme sideru[m]" ; f. 294r-295r: "[text] Intende q[ui] regis Israel" ; f. 295v-296r: "[text] A solis ortus cardine" ; f. 295r+v: "[text] Enixa e[st] puerp[er]a" ; f. 296r+v: "[text] Illuminans altissim[us] ; f. 296v-297r: "[text] Intende q[ui] regis" ; f. 297r+v: "[text] Summi largitor p[re]mii" ; f. 297v-298r: "[text] Audi benigne conditor" ; f. 298r-299r: "[text] Hymnu[m] dicam[us] D[omi]no" ; f. 299r+v: "[text] Vexilla regis p[ro]deunt" ; f. 299v-300r: "[text] Crux fidelis int[er] o[mne]s" ; f. 300r-301v: "[text] Magnu[m] salutis gaudiu[m] ; f. 301v-302r: "[text] Iam surgit hora t[er]cia" ; f. 302v-303r: "[text] Hic e[st] dies v[erus] Dei" ; f. 303v-304r: "[text] Ad cenam Agni providi" ; f. 304r-305r: "[text] Chor[us] nove Ih[erusa]l[e]m" ; f. 305r+v: "[text] Obtatus votis o[mn]i[u]m" ; f. 306r+v: "[text] Ih[es]u n[ost]ra redempcio" ; f. 306v-307r: "[text] Et[er]ne rex altissime" ; f. 307r+v: "[text] Iam Chr[istu]s astra ascenderat" ; f. 308r+v: "[text] Beata n[o]b[is] gaudia" ; f. 308v-309r: "[text] Veni creator sp[iritu]s" ; f. 309r-310r: "[text] Pangelingua gl[or]iosi corporis misterium" ; f. 310r+v: "[text] Verbu[m] sup[er]num prodiens" ; f. 310v-311r: "[text] In divinis op[er]ibus" ; f. 311r-312r: "[text] Sacris solemnis iuncta su[n]t gaudia" ; f. 312v-313r: "[text] Stephani p[ri]mi p[ri]mi [sic] martiris" ; f. 313r-314r: "[text] Amore Chr[ist]i nobilis" ; f. 314r-315r: "[text] Agnes b[ea]te v[ir]gi[ni]s" ; f. 315r+v: "[text] Mist[er]ium eccl[es]ie" : f, 316r+v: "[text] Ave Maris stella" ; f. 316v-317r: "[text] O qua[m] gl[or]ifica luce coruscas" ; f. 317r-318r: "[text] Agathe sacre v[ir]g[in]is" ; f. 318r: Hymnum dicam[us] D[omi]no" ; f. 318r-319v: "[text] Almi p[ro]ph[et]e p[ro]ienies pia" ; f. 319v-320v: "[text] Chr[iste] s[an]c[t]o[rum] dec[us] atq[ue] v[ir]tus" ; f. 320v-321v: "[text] Apostolo[rum] passio" ; f. 321v: "[text] Magnu[m] salutis gaudiu[m]" ; f. 321v-322v: "[text] Clara diei gaudia" ; f. 322v-323r: "[text] Apostolo[rum] suppare[m]" ; f. 323r-324r: "[text] Bernardus doctor inclit[us]" ; f. 324r-325r: "[text] Misterio[rum] signifer" ; f. 325r-326r: "[text] Gaude celestis curia" ; f. 326r-327r: "[text] Chr[istu]m rogem[us] [et] patre[m]" ; f. 327r+v: "[text] [I]h[es]u salvator s[e]c[u]li redemptis" ; f. 327v-328v: "[text] Sancto[rum] meritis inclita gaudia" ; f. 328v-329r: "[text] Bellator armis i[n]clitus" ; 329r-330r: "[text] Post Petru[m] p[r]imu[m] p[r]incipem" ; f. 330r-331r: "[text] Eterna Chr[is]ti mun[er]a" ; f. 331r-332r: "[text] Deus tuo[rum] militu[m]" ; f. 332r-333r: "[text] Ih[es]u corona celsior" ; f. 333r+v: "[text] Ih[es]u corona v[ir]ginu[m]"9. f. 333v-343v: [Officium defunctorum] "[rúbr.] Incipit off[iciu]m deffuncto[rum]" f. 333v: "[rúbr.] I[n] v[esperi]s" ; f. 334r-336r: "[rúbr.] Ad mat[utinas] in p[ri]mo noct[urn]o" ; f. 336r-338v: "[rúbr.] In IIº n[octurn]o" ; f. 338v-341r: "[rúbr.] In IIIº n[octurn]o" ; f. 341r+v: "[rúbr.] In l[audi]bus" ; f. 341v-343v: [Collectarium] "[rúbr.] Coll[ect]a. [text] Deus cui p[ro]p[ri]um e[st] mis[er]eri ... ; f. 343v: "[rubr.] P[ro] anniv[er]sario coll[ecta]. [text] Deus qui nos patrem et matrem ... quo[rum] aniv[er]sariu[m] ..."
Referencias: Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 861Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1993Janini, Manuscritos litúrgicos de las bibliotecas de España, n. 792Gómez, Pilar, "Códices miniados". En Garín Ortiz de Taranco, Felipe María, La Universidad Literaria de Valencia y sus obras de arte, 861Chevalier, Ulysse, Repertorium hymnologicum, vol. 1-2Analecta hymnica medii aevi, v. 50-51Marcos Casquero M., Oroz Reta, José, Lírica latina medieval, II Poesía religiosa

    Ms. il·luminat
    Títol donat pel catalogador
    Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí modern) + i (paper) + 343 + i (paper) + i (pergamí modern) ; numeració moderna a llapis ; reclams verticals cada dotze fulls. Pautat amb punta de plom
    Composició: Escrit a línea tirada a 14 línies (f. 7r)
    Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica
    Decoració: Caplletres, orles (ff. 31v, 49v, 63r, 75r, 95v, 120v, 167v i 288r) i mitges orles (ff. 40v, 85r, 108v, 136r, 144v, 161r i 274v) decorades amb motius vegetals. Incials amb tintes de color blau i vermell alternant
    Enquadernació: Enquadernació en pergamí. Al llom: " MS. Diurnum Ord. S. Benedic. II A"
    Origen: Escrit, probablement, als territoris de la Corona d'Aragó al segle XV
    Signatura anterior: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, 90-4-33 ; M 783
    Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 376
    Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics