[Lamentationes, Esdras, Tobias, Judith et Esther cum Glossa ordinaria]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Lamentationes, Esdras, Tobias, Judith et Esther cum Glossa ordinaria]

DSpace Repository

[Lamentationes, Esdras, Tobias, Judith et Esther cum Glossa ordinaria]

Show full item record

Exportar a Refworks
    
Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos. BH Ms. 492; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 492; Universitat de València. Biblioteca Històrica. Manuscrit. Ms 492
This document is a manuscritoDate[entre 1275 i 1300]Otros títulos: Bíblia. Llatí. SeleccionsBíblia. Lamentacions. Llatí. SeleccionsBíblia. Esdres. LlatíBíblia. Tobit. LlatíBíblia. Judit. LlatíBíblia. Ester. Llatí
Lugar: França

Lengua: la
Descripción física: 105 f. : il. ; 321 x 222 mm enquadernació 337 x 241 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: manuscript
Resumen: El manuscrit comença acèfal amb el llibre de les Lamentacions (5, 11) i segueix amb la transcripció d'Esdres, Tobit, Judit i Ester acompanyats pel text de la "Glossa ordinaria"
Materia: Bíblia. Lamentacions Comentaris
Bíblia. Esdres Comentaris
Bíblia. Tobit Comentaris
Bíblia. Judit Comentaris
Bíblia. Ester Comentaris
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Identificadores:
https://roderic.uv.es/uv_ms_0492 https://hdl.handle.net/10550/81077
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: El còdex va pertànyer al duc de Calàbria i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 1r: "Es de la Libreria de S. Miguel de los Reyes". Amb posterioritat, arran la desamortització de Mendizábal s'incorporà a la biblioteca de la Unversitat de València
Descripción general: Ms
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Vitel·la, f. iii (paper) + 105 (en blanc els ff. 3-4, 60 i 105v) + iii (paper) ; numeració moderna a llapis
Composició: Text de la Bíblia i dels comentaris en dues o tres columnes, amb nombre de línies variable i alguns fulls a línea tirada. Pautat amb mina de plom
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica
Decoració: Caplletres decorades, calderons, titolets i majúscules alternant tintes de color blau i vermell
Enquadernació: Original, pell marró sobre fusta, de rodes amb ferros freds. En la coberta anterior, amb ferros daurats, l'escut d'armes del duc de Calàbria entre florons; restes dels fermalls originals. Cantells acolorits en porpra. Al llom, amb ferros daurats es llegeix: "ESDRAS TOBIAS IVDIC HESTER"
Origen: Escrit probablement a França, en l'últim quart del segle XIII
Signatura anterior: Universitat de València. Biblioteca Històrica, 90-5-6 ; M 618
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 492
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay

Contiene: 1. f. 1-2v: [Lamentationes, 5, 11-22] f. 1-2v: "[text] ... [humilia]verunt et virgines in civitatibus Iuda ... iratus es co[n]tra nos vehem[en]ter" ; f. 1r-2v: [Glossa interlinearis] "[text] Heretici. [Et] a p[er]sona eo[rum] sibi benivole[n]tiam acquirit ... co[n]trarios t[ib]i" ; f. 1r-2v: [Glossa marginalis] "[text] [Moraliter. Mulieres etc. Quociens peccatorum feditate gravamur et de Syon ... devir]ginantur. Un[de] supra virgines m[e]e et iuvenes mei abierunt in cap[tivitatem] ... altissiodorensis eccl[esi]e diaconus"2. f. 5r-33r: [I Esdrae] f. 5r: [Praefatio Hieronymi in Ezram] "[text] Utrum difficilius sit facere q[uo]d poscitis an negare necdum statui ... magis errabu[n]t ignora[n]tes" [PL 28, 1401-1406] ; f. 5r-33r: [I Esdrae] "[text] In anno primo Cyri regis p[er]saru[m] ut compleretur verbum D[omi]ni ex ore Ieremie ... o[mne]s hii accep[er]ant uxores alienigenas et fuer[un]t ex eis mulieres q[ue] pep[er]erant filios" ; f. 5r-29v: [Glossa interlinearis] "[text] Chr[ist]i. Chr[istu]s quoq[ue] ait nece[ss]e est impl[er]i o[mn]ia q[ue] scripta sunt in lege Moysi et p[ro]ph[et]is [et] ps[alm]is de me ... fructus s[cilicet] or[ati]onis et lam[en]tationis Esdre" ; f. 5r-33r: [Glossa marginalis] "[text] B[eda]. Sicut Cyrus destructo chaldeo[rum] imp[er]io p[o]p[u]l[u]m D[e]i lib[er]avit et in patriam remisit ... ut opus male inchoatu[m] corrigens dignum faciat p[er]petua m[er]cede in celis" [Stegmüller 117953. f. 33r-59v: [Nehemias] f. 33r-59v: "[text] Verba Neemie filii Elchie et factu[m] est in mense Casleu a[n]no XX ... memento mei Deus meus in bonum. Explicit Esdras" ; f. 33r-58r: [Glossa interlinearis] "[text] Consolationis D[omi]ni v[e]l consolatoris a D[omi]no missi subaudi ... cu[m] oportet s[cilicet] huic s[e]c[u]lo p[ro]vid[er]e nec[essari]a" ; f. 33r-59v: [Glossa marginalis] "[tex] B[eda]. Verba Neemie [et] c[etera]. Neemias int[er]p[re]tatur consolator D[omi]n[u]s v[e]l consolator missus a D[omi]no ... Merito talis conditor et dedicator civitatis post multos devocionis labores memorie se creatoris et largitoris om[n]iu[m] bono[rum] co[m]mendat" [Stegmüller 117964. f. 61r-75r: [Tobias] f. 61r: [Prefatio Hieronymi in Librum Tobiae] "[text] Cromatio et Heliodoro ep[iscop]is Ieronimus p[res]b[ite]r in D[omi]no sal[utem]. Mirari no[n] desino exactionis v[est]re instantiam ... cum gratum vobis didicero me q[uo]d iubere estis dignati complesse" [PL 29, 23-26] ; f. 61r-75r: [Tobias] "[text] Tobias ex tribu et civitate Neptalim ... [et] cunctis habitantib[us] terram. Explicit lib[er] Tobie" ; f. 61r-75r: [Glossa marginalis] "[text] Beda. Liber Tobie in sup[er]ficie littere est salubris ... [et] singulos p[er] div[er]sas mansiones p[ro] m[er]ito[rum] div[er]sitate collocantib[us]" ; f. 61r-75r: [Glossa interlinearis] "[text] Bonus D[omi]ni. P[er]sonam describit aptam negotio ... b[eat]i mittes q[uonia]m ip[s]i pos[sidebunt] t[er]ram [et] credo videre bona D[omi]ni in t[erra] vi[ventium]" [Stegmüller 117975. f. 75r-92v: [Iudith] f. 75r+v: [Prologus] "[text] Apud hebreos liber Iudith inter agiographa legitur ... ut invictu[m] ab om[n]ib[us] hominib[us] vinc[er]et insup[er]abilem sup[er]aret" ; f. 75r+v: [Glossa marginalis] "[text] Rab[anus].Queritur quo t[em]p[o]r[e] quib[us]ve regib[us] hystoria Iudith fu[er]it ... in media repugnantem vicerit atq[ue] suo imperio subiugav[er]it" ; [Iudith] f. 76r-92v: "[text] Arphaxath itaq[ue] rex Medorum subiugav[er]at multas gentes imp[er]io suo ... et colitur a iudeis ex illo t[em]p[o]r[e] usq[ue] ad p[re]sentem die[m]. Explicit liber Iudith" ; f. 76r-92v: [Glossa interlinearis] "[text] Sup[er]bi. Quo t[em]p[o]r[e] hystoria Iudith fu[er]it p[re]notatur ... dum durat p[re]sens s[e]c[u]l[u]m" ; f. 75v-92v: [Glossa marginalis] "[text] R[abanus]. Mistice p[er] Arphaxath sup[er]bi exp[r]imuntur ... s[ed] future vite recordatione iuxta illud Flevimus du[m] recordaremur tui Syon" [Stegmüller 117986. f. 93r-105r: [Esther] f. 93r+v: [Prefatio] "[text] Librum Hester variis translationib[us] constat e[ss]e viciatu[m] ... nos eni[m] iuxta morem hebreo[rum] ordine[m] p[ro]sequi [etiam] in LXX editione maluimus" ; f. 93v-105r: [Esther 1, 1-10,3] "[text] In diebus Assueri qui primus regnavit ab India usq[ue] Ethiopiam sup[er] ce[n]tum XXVII p[ro]vincias ... [et] loq[ue]ns ea que ad pacem sui seminis p[er]tinerent" ; f. 93v: "[text] Que habentur in hebreo plena fide expressa. Hec au[tem] que secunt[ur] scripta repp[er]i in editione vulgata que greco[rum] lingua et litteris continentur et int[er]im post finem libri hoc cap[itu]l[u]m ferebatur q[uo]d iuxta consuetudine[m] n[ost]ram obelo i[d] [est] veru prenotavimus" [PL 29, 968] ; f. 93r-105r: [Glossa marginalis] "[text] Rabanus. Liber Hester quem hebrei int[er] agiographa num[er]ant ... hystorialis eni[m] non o[mn]em terram tributariam fecit" ; f. 93v-105r: [Glossa interlinearis] "[text] Fecit Assuerus qui Chr[istu]m no[m]i[n]e ostendit et dignitate interp[re]tat[ur] atrium meu[m] v[e]l ostiu[m] ... [et] alibi rogate q[ue] ad pacem su[n]t Ier[usa]l[e]m" [Stegmüller 11798
Referencias: Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 230Stegmüller, Fridericus, Repertorium biblicum Medii AeviBiblia sacra iuxta latinam vulgatam versionemPatrologia Latina, t. 29Glossae Scripturae Sacrae electronicae, ed. Martin Morard, IRHT-CNRS, 2016-2018. Consulta 22/10/2021
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics