[Actus Apostolorum, Epistolae catholicae (Iacobi, I-II Petri, I-III Iohannis, Iudae) et Apocalypsis cum Glossa ordinaria]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Actus Apostolorum, Epistolae catholicae (Iacobi, I-II Petri, I-III Iohannis, Iudae) et Apocalypsis cum Glossa ordinaria]

DSpace Repository

[Actus Apostolorum, Epistolae catholicae (Iacobi, I-II Petri, I-III Iohannis, Iudae) et Apocalypsis cum Glossa ordinaria]

Show full item record

Exportar a Refworks
    
Hug, de Saint-Cher, cardenal, aproximadament 1200-1263; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos. BH Ms. 476; Convent de Sant Domènec (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 476; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 476; Universitat de València. Biblioteca Històrica. Manuscrit. Ms 476
This document is a manuscritoDate[entre 1300 i 1325]Otros títulos: Bíblia. Nou Testament. Llatí. SeleccionsBíblia. Actes. LlatíBíblia. Epístoles catòliques. LlatíBíblia. Apocalipsi. LlatíDe duodecim lapidibus
Lengua: la
Descripción física: 123 f. : il. ; 384 x 263 mm enquadernació 396 x 282 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: manuscript
Resumen: El manuscrit transcriu els llibres bíblics: Fets dels apòstols, les Epístoles catòliques, l'Apocalipsi amb la Glossa ordinaria corresponent. A la fi, hom incorporà el Tractatus de duodecim lapidibus i, a finals del segle XV, els comentaris del cardenal Hug de Saint-Cher al pròleg que escriví sant Jeroni per a les epístoles catòliques
Materia: Bíblia. Epístoles catòliques Comentaris
Bíblia. Actes Comentaris
Bíblia. Apocalipsi Comentaris
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Identificadores:
https://roderic.uv.es/uv_ms_0476 https://hdl.handle.net/10550/80328
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: Tot atenent a l'ex libris del f. 123v: "Iste lib[e]r est [con]ve[n]t[us] fr[atr]um p[re]dic[atorum] Val[e]ncie", aquest manuscrit va pertànyer al Convent dels Predicadors de la ciutat de València. Amb posterioritat, passà a formar part de la biblioteca del duc de Calàbria i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 1r: “Es de la Libreria de S. Miguel de los Reyes”, arran la desamortització de Mendizábal s'incorporà a la biblioteca de la Universitat de València
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) iii (paper) + 123 + i (pergamí original) + ii (paper) + i (pergamí actual) ; numeració moderna a llapis
Composició: Text de la Bíblia i dels comentaris en dues i tres columnes amb nombre de línies variable. Pautat amb mina de plom
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Anotacions marginals d'època medieval
Decoració: Caplletres il·luminades i decorades am motius vegetals i antropomòrfics. Al començament de cada llibre caplletres il·lustrades amb motius bíblics. Calderons i titolets alternant tintes de color blau i vermell
Enquadernació: Restaurada, plateresca, pell verda sobre fusta, amb ferros freds. En la coberta anterior, amb ferros daurats, l'escut d'armes del duc de Calàbria entre florons. Cantells acolorits en vermell. Al llom, amb ferros daurats es llegeix: "ACTA APOS.CANO PE. IOAN IVDE APOCA. T XIIII"
Origen: Escrit probablement a França, al primer quart del segle XIV
Signatura anterior: Universitat de València. Biblioteca Històrica, 89-06-20 ; M 602
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 476
En els f. 122v i 123r amb lletra de finals del s. XV hom afegí el "Prologus" i l'"Expositio" del cardenal Hug de Saint-Cher al pròleg de sant Jeroni a les Epístoles canòniques
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay

Contiene: 1. f. 1r-56v: [Actus Apostolorum] f. 1r: [Prothemata] "[text] Lucas medicus antioce[n]sis greci sermonis n[on] ignarus scripsit evangelium ... advertimus omnia verba illius ani[m]e languentis e[ss]e medicamina" ; f. 1r-56v: [Actus Apostolorum] "[text] Primu[m] quidem sermonem feci de omnibus ... predicans regnum Dei [et] doce[n]s que sunt de Domino Ih[es]u Chr[ist]o cum o[mn]i fiducia sine prohibitione" ; f. 1r-56v: [Glossa interlinearis] "[text] I[d est] evangeliu[m]. I[d est] sc[ri]psi ... q[uia] n[u]ll[u]s prohibebat [ve]l prohib[er]e poterat" ; f. 1r-56v: [Glossa marginalis] "[text] B[eda]. Primum quidem ser[monem] [et] c[etera] i[d est] evangelium cui secundum addidit ... i[d est] Neronis XIIIIº Petrus [et] Paulus martirio coronati s[un]t" [Stegmüller 118312. f. 57r-66r: [Espistola B. Iacobi apostoli] f. 57r: [Prologus in epistolas canonicas] "[text] Iacob[us] cognomento iustus fili[us] Marie sororis ... Adriani titulum h[ab]uit nottisimum" ; f. 57r: [Prothemata in epistolas canonicas. Prologus Hieronymi in epistolas canonicas] ; f. 57r: [Prologus] "[text] Non ita ordo ap[u]d grecos q[ui] integre sapiunt ... nec s[an]c[t]e scripture veritatem poscentib[us] denegabo" ; f. 57r: [Glossa marginalis] "[text] Huic operi Ier[onymus] p[re]mittit p[ro]logum i[n] quo ostendit ... q[u]o[rum] ep[iscopu]s Iacob[us] iste fuerat ordinatus" ; f. 57r: [Prothemata] "[text] Quia i[n] circumcisione ordinatus erat Iacob[us] ap]osto]l[u]s ... ; f. 57r-66r: [Iacobi] "[text] Iacob[us] Dei [et] Domini n[ost]ri Ih[es]u Chr[ist]i servus duodeci[m] tribub[us] ... [et] op[er]it m[u]ltitudine[m] p[e]cc[at]oru[m]"; f. 57r-66r: [Glossa marginalis] "[text] Iacob[us] iste ecc[lesi]e Ierosolimitinane [sic] post ap[osto]los ad predicand[um] ... p[er] hoc ampliora gaudia vite celestis conquirit sibi" ; f. 57r-66r: [Glossa interlinearis] "[text] Celebris p[er]sona luctator [ve]l suppla[n]tator. Off[iciu]m celebre ... a conspectu int[er]ni iudicis superpositione vite melioris abscond[it] [ve]l coop[er]it" [Stegmüller 118463. f. 66r-79v: [Espistolae B. Petri apostoli] f. 66r-74r: [I Petri] "[text] Petrus ap[osto]l[u]s Ih[es]u Ch[rist]i electis advenis dispersionis ... gr[ati]a vob[is] om[n]ib[us] qui estis in d[omi]no. Am[en]" ; f. 66r-74r: [Glossa interlinearis] "[text] Celebre nom[en] ... a gr[ati]a incepit [et] i[n] gr[ati]a finit" ; f. 66r-74r: [Glossa marginalis] "[text] Tempore quo cepit ecc[lesi]a quida[m] de gentilitate ... [et] p[re]ssura diab[o]li n[on] pot[est] e[ss]e immunis" [Stegmüller 11847] ; f. 74r-79v: [II Petri] "[text] Symo[n] Petr[us] servus [et] apostolus Ih[es]u Chr[ist]i ... ip[s]i gl[ori]a [et] nunc [et] in diem et[er]nitatis. Ame[n]" ; f. 74r-79v: [Glossa interlinearis] "[text] Obedie[n]s s[cilicet] fid[e]i ... maxi[m]e cu[m] diu desid[er]at[us] videbit[ur]" ; f. 74r-79v: [Glossa marginalis] "[text] Symo[n]. Istam eisdem q[ui]b[us] [et] primam scribit epistolam ... un[de] ad sua[m] ip[s]o[rum] p[er]ditione[m]" [Stegmüller 118484. f. 79v-90v: [Espistolae B. Iohannis apostoli] f. 79v: [Argumentum in primam] [Glossa marginalis] "[text] In principio ep[isto]le ad [com]me[n]dationem sermonis ... [et] ceteris q[ue] adimplentur p[ro] caritate Dei [et] p[ro]ximi" ; f. 79v-88v: [I Ihoannis] "[text] Quod fuit ab initio quod audivim[us] ... filioli custodite vos a symulacris. Amen" ; f. 79v-88v: [Glossa interlinearis] "[text] I[d est] ab initiali i[d est] a Patre ... sicut vasa" ; f. 79v-88v: [Glossa marginalis] "[text] Fuit ab initio filius Dei s[ed] i[n] carne eundem viderunt [et] audierunt discipuli ... reliquias sup[er]stitionis m[en]te retinuerit" [Stegmüller 11849] ; f. 88v-89v: [II Ihoannis] "[text] Senior electe domine [et] natis eius ... Salutant te filii sororis tue electe. Gracia tecu[m]" ; f. 88v-89v: [Glossa interlinearis] "[text] Ego senior tam etate q[uam] morib[us] v[el] sap[ient]ia scribo ... ego ex p[ar]te mea dico" ; f. 88v-89v: [Glossa marginalis] "[text] Cum quidam dubitent ut[rum] hee due ep[isto]le sint Iohannis ap[osto]li ... ita e[con]tra electos ex persona electo[rum] salutat" [Stegmüller 11850] ; f. 89v-90v: [III Ihoannis] "[text] Senior Gaio karissimo quem ego diligo in veritate ... salutant te amici. Saluta tu amicos no[m]i[n]ati[m]" ; f. 89v-90v: [Glossa interlinearis] "[text] Ego. Sc[ri]bo. Non temporaliu[m] bono[rum] g[rati]a s[ed] p[ro]p[ter] et[er]na ... q[uasi] q[uo]d te doceo doce alios" ; f. 89v-90v: [Glossa marginalis] "[text] Gaius fide Ch[rist]i suscepta bonus in actib[us] predicatores [et] auditores v[er]bi Dei suscipiebat ... ut inimicos v[er]itatis a salute monstraret extraneos" [Stegmüller 118515. f. 90v-93r: [Espistola B. Iudae apostoli] f. 90v-93r: [Iudae] "[text] Iudas Ihesu Chr[ist]i servus frat[er] Iacobi hiis qui i[n] domino p[at]re dilectis ... imp[er]ium [et] potestas ante omnia s[e]cula [et] n[un]c [et] in omnia secula seculorum. Amen. Expliciunt espistole canonice" ; f. 90v-93r: [Glossa interlinearis] "[text] Confitens tam v[er]bo q[uam] f[a]c[t]o Chr[istu]m confitetur ... qui solus creator [et] salvator o[mn]i[u]m e[st] i[n]mitte[n]do filium. I[m]putetur]" ; f. 90v-93r: [Glossa marginalis] "[text] Iudas qui [et] Thade[us] [con]tra eosdem fidei corruptores scribit ... imperans tam nolentib[us] quam volentib[us] [et] potens cui nichil resistit" [Stegmüller 118526. f. 93r-121v: [Apocalypsis B. Ioannis apostoli] f. 93r-94v: [Prefatio Giliberti Pictaviensis in Apocalypsim Iohannis] "[text] Omnes qui pie volunt vivere in Chr[is]to vivere sicut ait ap[osto]l[u]s persecutionem patientur ... intentio pacient[er] ferre omnia" [Stegmüller 839] ; f. 94v-121v: [Apocalypis] "[text] Apocalipsis Ih[es]u Chr[ist]i q[ua]m dedit illi Deus palam facere servis suis ... gr[ati]a Domini n[ost]ri Ih[es]u Chr[ist]i cum o[mn]ib[us] vob[is]. Ame[n]" ; f. 94v-121v: [Glossa interlinearis] "[text] P[ro]logu[m] premittit salutat[i]o[n]em i[n] utroq[ue] captat ... veni D[omi]ne [et] noli tardare. Conv[er]sio ad D[eu]m. Veni ad remunerand[um]" ; f. 94v-121v: [Glossa marginalis] "[text] Preparat auditores benevolos [et] attentos sicut [et] ibi ... consummat[i]o p[o]p[ul]i [sic] in verba Chr[ist]i" [Stegmüller 118537. f. 121v-122r: [De duodecim lapidibus] "[text] Prim[us] lapis est iaspis viridis ... colo[rum] est varietas virtutum m[u]ltiplicitas. Finit de duodecim lapidibus" [PL 114, 748-749 ; Stegmüller 118548. f. 122v-123r: [Prologus et Expositio in Postillam septem epistolas canonicas / Hugo de Sancto Charo] [Prologus] "[text] Facies [et] velu[m] de iacincto [et] p[ur]pura ... p[er] h[er]eticos ecc[lesi]am invenit" ; f. 122v-123r: [Expositio] "[text] Huic au[tem] libro I[er]o[nimus] p[ro]logu[m] p[re]mittit ... [cum] s[er]vo pig[r]o i[n] subdario abs[cundunt]. Luce XIX"
Referencias: Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 228Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1958Biblia sacra iuxta latinam vulgatam versionemStegmüller, Fridericus, Repertorium biblicum Medii AeviMigne, Jacques-Paul, Patrologia LatinaGlossae Scripturae Sacrae electronicae, ed. Martin Morard, IRHT-CNRS, 2016-2018, consulta 29/07/2021
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics