Epistole ap[osto]li Pauli s[e]c[un]d[u]m f[rat]rem de Tharentasia
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Epistole ap[osto]li Pauli s[e]c[un]d[u]m f[rat]rem de Tharentasia

DSpace Repository

Epistole ap[osto]li Pauli s[e]c[un]d[u]m f[rat]rem de Tharentasia

Show full item record

Exportar a Refworks
     Innocenci V, papa, aproximadament 1225-1276
Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos. BH Ms. 410; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 410
This document is a manuscritoDate[entre 1301 i 1350]Lugar: França

Lengua: la
Descripción física: 272 f. : il. ; 334 x 245 mm enquadernació 342 x 255 mm
Soporte: Pergamí
Tipo: manuscript
Resumen: El còdex transcriu els comentaris que féu Petrus de Tarantasia a les Epístoles de sant Pau
Materia: Bíblia. Nou Testament. Epístoles de Pau Comentaris
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0410
BH M 0831
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0410 https://hdl.handle.net/10550/72222
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: El còdex va pertànyer a Ferran d'Aragó, duc de Calàbria; posteriorment al Monestir de Sant Miquel dels Reis ("Es de la Libreria de S. Miguel de los Reyes" f. 1r), i finalment, arran la Desamortizació, passà a formar part de la Biblioteca de la Universitat de València
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms
Títol obtingut del explicit (f. 272r)
Col·lació: Pergamí, f.iii (paper) + 272 (f. 3 en blanc) + iii (paper) ; reclams horitzontals cada dotze fulls ; signatures de quaderns
Composició: Escrit a dues columnes a 48 línies (f. 1r)
Escriptura: Gòtica textual, anotacions marginals contemporànies i posteriors
Decoració: Caplletres decorades, calderons i titolets en tintes de color blau i vermell
Enquadernació: Plateresca, pell negra sobre fusta amb ferros freds i escut d'armes daurat del Duc de Calàbria. Restes dels fermalls originals. Talls de color vermell, amb tinta el número "12", part de l'antiga signatura del Monestir de Sant Miquel dels Reis. Títol al llom: "P[etrus] d[e] Taran[tasia] in Ep[istolas] B[eati] Pau[li]"
Origen: Copiat, probablement a França, la primera meitat del segle XIV
Signatura anterior: Monestir de Sant Miquel dels Reis, Lit. A. Plu. 2. n. 12 ; València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, 90-7-17
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 410
Títol al primer full de guarda: "Petrus a Tarantasia sup[er] epistolas Pauli"
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay

Contiene: 1. f. 1r-2v: [Tabula] "[text] Arbori [com]p[ar]at[ur] vir iust[us] v[e]l ecc[lesi]a p[ro]p[ter] VIIIº Ro[manos] XIc ... Chr[istu]s m[u]lta lovq[u]itur nobis p[ro]p[ter] pl[ur]a Heb[reos] XIId"2. f. 4r+v: [Principium in Epistolas Beati Pauli] "[text] Dedit te in luce[m] gentium ut sis salus mea us[que] ad extremu[m] t[er]re Ysa[ias] XLIX legim[us] Gen[esis] c[apitulo] I q[uod] fecit D[eu]s duo magna lu[m]i[n]aria ut luc[er]ent in fir[ma]m[en]to celi ... nos degentib[us] ortis [et] i[n] extremo t[er]re po[s]itos p[ar]ticipes faciat ip[s]e salvator. Q[u]i cu[m] Pa[tre] [et] S[piritu] S[ancto] vi[vit] [et] reg[nat] p[er] i[n]finita s[e]c[u]la s[e]c[u]lo[rum] amen" [Stegmüller 68823. f. 4v-5r: [Prologus] "[text] Principia re[rum] [et] c[etera]. Huic op[er]i i[d est] libro ep[isto]la[rum] glosator p[re]mitit p[ro]logu[m] ad explanac[i]o[n]em ... de [con]digno adhuc man[et] gr[ati]a" [Stegmüller 68824. f. 5r-53r: [Epistola ad Romanos] "[text] Paul[us] s[er]v[us] Ih[es]u Chr[ist]i vocat[us] ap[osto]l[u]s [et] c[etera]. Circa p[ri]ncipiu[m] hui[us] libri sicut alio[rum] libro[rum] th[e]ologie 4or sp[eci]alit[er] solent inq[ui]ri ... P[at]ris i[n] se [con]sid[er]ata n[on] est p[er] aliq[uam] q[uod] cu[m] ip[s]a sit in Filio h[oc] e[st] p[er] Chr[istu]m. Explicit ep[isto]la ad Romanos" [Stegmüller 68685. f. 53r-92v: [Epistola ad Corinthios I] "[text] Paulus ap[osto]l[u]s Ih[es]u Chr[ist]i [et] c[etera]. Hanc ep[isto]lam s[e]c[un]dam scribit Paul[us] ap[osto]l[u]s ecc[lesi]e Corinthio[rum] q[ue] erat met[r]opol[is] Achaie. Hii p[er] ap[osto]l[u]m [con]v[er]si erant q[ui] sedit ibi p[re]dica[n]do ... n[on] q[ue] fit amore i[us]ticie. Explicit ep[isto]la p[ri]ma ad Cor[inthios] incipit s[e]c[un]da" [Stegmüller 68696. f. 92v-121v: [Epistola ad Corinthios II] "[text] Paulus apostolus [et] c[etera]. Hanc s[ecund]am ep[isto]lam scribit ap[osto]l[u]s scribit Paulus Corinthiis c[aus]a scribe[n]di fuit q[uia] p[er] p[r]ima[m] ep[isto]lam fu[er]ant [con]t[r]istati ... p[r]inceps [et] motor alia[rum] app[ro]p[r]iat[ur] Pa[tri]" [Stegmüller 68707. f. 121v-140r: [Epistola ad Galatas] "[text] Paulus apostol[us] n[on] ab ho[min]ibus. Ha[n]c ep[isto]lam scribit Paulus Galathis ab Epheso oli[m] q[u]ippe Galli i[n] G[re]cia[m] veni[e]ntes g[r]ecis se miscu[er]ant illa [er]go regio p[r]imo d[i]c[t]a e[st] Gallog[re]cia ... R[esponsi]o loq[uitur] Glo[ssa] de mag[n]itudi[n]e diffic[u]ltatis n[on] bo[n]itatis" [Stegmüller 68718. f. 140r-159v: [Epistola ad Ephesios] "[text] Paulus ap[osto]l[u]s Ih[es]u Chr[ist]i [et] c[etera]. Hanc ep[isto]lam scribit ap[osto]l[u]s ad Ephe[sios]. Ephesii s[un]t asiani ab Asya minore q[ue] e[st] p[ar]s G[re]cie ... R[esponsi]o i[n] miste[r]io i[n]carnacio[n]is due sunt s[cilicet] res f[a]c[t]a [et] mod[us] faci[en]di p[rimu]m p[otes]t ap[er]iri s[e]c[un][u]m no[n]" [Stegmüller 68729. f. 160r-173r: [Epistola ad Philippenses] "[text] Paulus et Thymotheus servi Ih[es]u Chr[ist]i [et] c[etera]. Hanc ep[isto]lam sc[r]ibit Paul[us] ap[osto]l[u]s philipensibus hii era[n]t macedones q[u]i ab ap[osto]lo v[er]bu[m] v[er]itatis accep[er]u[n]t ... p[ro] tota p[ar]te r[ati]onali n[on] sp[eci]alit[er] p[ro] parte cog[n]itiva" [Stegmüller 687310. f. 173r-185v: [Epistola ad Colossenses] "[text] Paulus ap[osto]l[u]s Chr[ist]i Ih[es]u per volu[n]tate[m] Dei [et] c[etera]. Ha[n]c ep[isto]la[m] scribit Paul[us] colosensib[us] hii sunt asiani ab Asya minore q[ue] e[st] pars G[re]cie ... [contr]a eum recep[er]ant v[e]l n[on] i[n] p[re]lati i[n]iuria[m] tu[n]c scribi[tur] [etiam] p[re]lato" [Stegmüller 687411. f. 185v-196v: [Epistola ad Thessalonicenses I] "[text] Paulus et Silvanus [et] c[etera]. H[an]c ep[isto]lam p[r]ima[m] scrib[i]t ap[ostolus] Paul[us] thessalon[icensibus] Thessalonica e[st] civitas q[ue]da[m] met[r]opol[is] Macedonie ... q[uod] p[ro]missio D[e]i n[on] e[st] obligac[i]o sed p[ro]po[s]iti i[n]sinuacio" [Stegmüller 687512. f. 196v-203v: [Epistola ad Thessalonicenses II] "[text] Paulus et Silvan[us] [et] Thimothe[us]. Hanc s[ecund]am ep[isto]lam scribit Paul[us] ap[osto]l[u]s thess[alonicensibus]. C[aus]a a[u]t[em] scribe[n]di fuit ... R[esponsi]o q[u]anvis n[on] scribat h[ec] v[er]ba p[re]cise c[aus]a scribit sim[i]lia [et] q[uasi] eq[u]ipolentia" [Stegmüller 687613. f. 203v-218v: [Epistola ad Timotheum I] "[text] Paulus ap[osto]l[u]s Ih[es]u Chr[ist]i [et] c[etera]. Hanc ep[isto]lam scribit Paulus ap[osto]l[u]s Thimoth[e]o ep[iscop]o p[os]tq[uam] [e]n[im] scripsit ecc[les]iis ... catholico[rum] e[st] ad p[ersona]m sign[ificand]a[m] det[erm]i[n]atu[m]" [Stegmüller 687714. f. 218v-227v: [Epistola ad Timotheum II] "[text] Paulus ap[osto]l[u]s Ih[es]u Chr[ist]i [et] c[etera]. Ha[n]c s[ecund]am ep[isto]la[m] scribit ap[ostolus] Thimoth[e]o a Roma de carc[er]e iam imine[n]te sua passione ... clarior [et] nob[i]lior erat" [Stegmüller 687815. f. 227v-233v: [Epistola ad Titum] "[text] Paulus serv[us] D[e]i ap[ostolus] Ih[es]u Chr[ist]i. Ha[n]c ep[isto]lam scribit Paul[us] ap[ostolus] Tyto discip[u]lo suo c[r]eten[sium] archiep[iscop]o. Hu[n]c [e]n[im] Paul[us] ... pastori declinare p[er]secuc[i]o[n]em p[er]sone n[on] gregis" [Stegmüller 687916. f. 233v-235r: [Epistola ad Philemonem] "[text] Paulus vinctus Chr[ist]i Ih[es]u [et] c[etera]. Ha[n]c ep[isto]lam scrib[i]t ap[ostolus] Philemoni hi[c] civis colosen[sis] ... [com]pu[n]ctus redierat v[e]l ali[us] e[st] iste Demas" [Stegmüller 688017. f. 235r-272r: [Epistola ad Hebraeos] "[text] Multiphariam m[u]ltisq[ue] modis olim [et] c[etera]. Hanc ultima[m] ep[isto]lam Paulus sc[r]ibit ad heb[re]os p[ost[q[ua]m [e]n[im] i[n]st[r]uxit ecc[lesi]as latino[rum] ... accusat[i]o [con]sci[enci]e est de mor[ta]lib[us] n[on] de ve[n]ialib[us] p[ro]p[r]ie. Expliciunt epistole ap[osto]li Pauli s[e]c[un]d[u]m f[rat]rem de Tharentasia" [Stegmüller 688115. f. 227v-233v: [Epistola ad Titum] "[text] Paulus serv[us] D[e]i ap[ostolus] Ih[es]u Chr[ist]i. Ha[n]c ep[isto]lam scribit Paul[us] ap[ostolus] Tyto discip[u]lo suo c[r]eten[sium] archiep[isco]po hu[n]c [e]n[im] ... pastori declinare p[er]secut[i]o[ne]m p[er]sone n[on] gregis" [Stegmüller 6879
Referencias: Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A.1550), 25Repullés,"Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 191Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 519Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1717Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 62Gómez, Pilar, "Códices miniados". En Garín Ortiz de Taranco, Felipe María, La Universidad Literaria de Valencia y sus obras de arte, p.132Stegmüller, Fridericus, Repertorium biblicum Medii Aevi
Exposiciones: Exposicions: Carolus rex Valentiae : els Valencians i l'imperi, p. 218-219
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics