[Miscel·lània vària]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Miscel·lània vària]

DSpace Repository

IMPORTANT: El repositori està en manteniment des del dia 28 de Novembre fins al 4 de Desembre, només es pot consultar, però no afegir contingut. Disculpeu les molèsties

[Miscel·lània vària]

Show full item record

   
    
Joan XXI, papa, 1210-1277. Thesaurus pauperum. Català; Macer, Floridus. De virtutis herbarum. Català; Llull, Ramon, 1232 o 3-1315 o 6. Mil proverbis; Cato, Dionysius. Catonis disticha. Català. Seleccions; Henricus, de Segusio, Cardenal, ca. 1200-1271. Summa Hostiensis. Seleccions; Convent de Sant Domènec (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 0216
This document is a manuscritoDate[entre 1450 i 1500]


Otros títulos: Llibre de Sent Soví
Lugar: Espanya València

Lengua: lacat lat
Descripción física: 139 f. : il. ; 272 x 195 mm enquadernació 278 x 201 mm
Soporte: Paper
Tipo: manuscript
Resumen: Manuscrit miscel·lani acèfal i desordenat, especialment en la primera part. Entre parèntesi es reconstrueix l'ordre dels fulls romanents tot atenent al text. S'hi inclouen les obres següents: un receptari mèdic anònim (f. 4r-16r); el "Thesaurus pauperum" del papa Joan XXI (f. 16r-26v); "De virtutis herbarum" de Macer Floridus (f. 27r-54v); una miscel·lània astrològica (f. 54v-71v); el "Libre de mil proverbis" de Ramon Llull (f. 71v-85r); el segon llibre dels "Disticha Catonis" (f. 85r-87r); una miscel·lània catequètica i oracional (f. 87r-93v); un lapidari (f. 93v-96r); un "Almanach perpetuum translatum de arabico in latinum" (f. 96r-98v); les propietats dels signes del zodíac (f. 99r-102r); la "Forma e manera de fer l’astrolabi" (f. 102r-102v); un oracional (f. 102v-104r); fragments de la "Summa super titulis Decretalium" d'Henricus de Segusio (f. 104r-105r); una explicació de l'any bixest (f. 105r-106v); una taula de la Pàsqua (f. 106v-107r); les misses de sant Pau (f. 107r-108v); el "Llibre de Sent Soví" (f. 109r-117v); un compendi gramatical (f. 118r-133v); unes profecies (f. 134v-135v) i diferents anotacions del segle XVI (f. 135v-137v)
Materia: Medicina Fórmules i receptes
Astrologia
Cuina
Proverbis
Pregàries
Llatí Gramàtica

Signatura:
BH Ms. 0216
Identificadores:
http://rodrigo.uv.es/uv_ms_0216
Colección: Manuscrits (Convent de Sant Domènec)
Procedencia: Procedeix del Convent de Sant Domènec
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol proporcionat pel catalogador
Col·lació: Paper, f. ii (paper) + 137 + i (paper) ; alguns reclams verticals i horitzontals ; numeració antiga amb xifres romanes i moderna a llapis
Composició: Escrit a 2 columnes (f. 1-134, 137v) i a 1 columna (f. 134v-137r); a 34 línies (f. 35rb)
Escriptura: Gòtica textual rodona amb elements humanístics. Escrit per diverses mans. Anotacions marginals i manícules dels segles XV i XVI
Decoració: Caplletres i calderons en tintes de color blau i vermell. Diverses il·lustracions al llarg del text: f. 27r àguila coronada entre dos peixos ; f. 57r figura de sant Antoni Abat; f. 99r-101r, il·lustracions amb els signes del Zodíac i en el f. 134r representacions antropomòrfiques dels quatre elements
Enquadernació: Restaurada. Pergamí amb brides de cuir. Títol al llom: Varios Tº 5
Origen: Escrit, probablement a València a la segona meitat del segle XV
Signatura anterior: 92-4-18
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 216
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay

Contiene: 1. f. 1r-4r: [Taula incompleta] (f. 2r-3v, 1rv i 4r) "[rúbr.] CCXXV. [text] Per deffer tota infladura guarda en lo senizo ... A les infladures de les abelles e a tota altra e de les vespes guarda en lo meli loto. [rúbr.] CCXXIIII" ; f. 1v: [rúbr.] [Ad cenam Agni providi, stolis salutis candidi, post transitum maris Rubri Christo ; f. 4r: "canamus principis" [PL 17, 12072. f. 4r-16r: [Receptari mèdic] (4rv, 22rv, 8r-9v, 5r-7v, 10r-11v, 14r-v, 21r-v, 18r-20v, 12r-13v, 16r) "[text] Aquesta recepta es bona a tot home q[u]i haja mal de gota ... e les seme[n]ts sien ben cernudes"3. f. 16r-26v: [Tresor dels pobres / Joan XXI, papa, 1210-1277] (f. (16r-17v, 23r-v, 15r-v, 24r-26v) "[rúbr.] Aci come[n]ca Tesaurus pauperu[m] en nom de la santa Trinitat sia. Amen. Primo de la virtut del romani. [text] Prim[er]ame[n]t si fets Iª cullera de romani ... Aci acaba lo libre co[m]pilat per Ypocras Deo gracias. Finito libro sit la[us] Deo Chr[ist]o. A[men]"4. f. 27r: "[text] A me[n]jar e ta[n]tost sapies q[ue] li caura ... [rúbr.] [...] ni pro vex [...] [text] Aq[ue]sta recepta es bona a tot hom q[u]i aja gota ... Ayta[n]t de la un com del alt[re] e sia untat lo malalt al foch de carbo"5. f. 27r-54v: [De herbarvm virtutibus / Macer Floridus] (f. 27r-41v, 43r-v, 45r-v, 42r-v i 44r-v) "[rúbr.] Aci come[n]ca lo libre que feu Macer de les erbes quina virtut ha[n].Primo del assensi [text] Del assensi sapies que es una erba ... tantost s[er]an curats o curades. [rúbr.] Aci acaba lo p[re]sent libre compost e appellat Macer. Deo gr[aci]as. Amen"6. f. 54v-71v: [Miscel·lània astrològica] "[rúbr.] Aquesta taula daval scrita es provada per servir xx legues en torn de Valencia per l’estrelau. [text] Primo de dos dies de marc tro a xxii de abrill ... [rúbr.] Luna xxxª [text] Samuel nasque totes coses p[ro]fitoses son bones el so[m]pni a goig tornara el inffant q[ue] naxera bo s[er]a e vida li s[er]a larga el malalt yuac sanara veru[m] est. [rúbr.] [Ps 31,1] P[salmu]s b[eat]i quo[rum] remisse s[un]t"7. f. 71v-85r: [Libre de mil proverbis / Ramon Llull] "[rúbr.] Aci come[n]cen los p[ro]verbis de la saviesa de Salamo. [text] Com hom p[er] conexer amar e honrar e s[er]vir Nostre Senyor Deu ... Qui ab ente[n]cio engana ab ente[n]cio es enganat. Come[n]cat e fenit fo aq[ue]st libre p[er] inte[n]cio de amar e de honrar e s[er]vir Deu"8. f. 85r-87r: [Disticha Catonis, II] "[rúbr.] De saber la man[er]a dels te[m]porales. [text] O tu legidor d’aq[ue]st libre si a tu per ave[n]tura plau o desiges saber la manera e los t[em]porals covine[n]ts a lavor de la terra lig lo libre de Virgili ... A vegades p[er] fleblea de cap o p[er] altres ymaginacio[n]s o vants pe[n]saments de cor e vetlan"9. f. 87r-93v: [Miscel·lània catequètica i oracional] "[rúbr.] Aci come[n]cen los x Maname[n]ts de la lig que n[ost]re Senyor De[us] dona a Moyses en lo munt de Sinay los quals deu co[m]plir tot bon chr[ist]ia. [text] Lo primer Manament es no creuras ne adoraras sino un sol Deu tot poderos ... int[er]cessio[n]is ei[us] auxilio a n[ost]ris iniq[u]itatib[us] resurgam[us] p[er] Chr[istu]m D[omi]n[um] n[ost]r[u]m"10. f. 93v-96r: [Lapidari] "[rúbr.] Aci come[n]cen les virtuts de les docze pedre [sic]. [text] La p[r]im[er]a pedra girgo[n]ca e es ab ge[n]till color v[er]mella ... cosa p[ro]vada ni si la porta en la bocha no haura set"11. f. 96r-98v: [Almanach perpetuum translatum de arabico in latinum] "[rúbr.] Almanach p[er]petual trensladat de arabich e leva dels anys de Ch[r]ist 1308 e lo que sobrara appella residuu[m] o ramanent. [text] En nom de n[ost]re Senyor Jh[es]u Ch[r]ist comenca l’almanach p[er]petual a trobar los lochs verdaders de les planetes en los signes ... en 76 anys als quals ajusta en loch de la ... "12. f. 99r-102r: [Propietats dels signes del zodíac] "[text] ... on senyoreia la sua planeta Alcova es lo ve[n]tre de virg[i]nis e son 5 estelles ... a home[n]s e ha un signe ço es cancer argent"13. f. 102r-102v: [Forma e manera de fer l’astrolabi] [text] "Forma e man[er]a p[er] fer l’estelabre e direm primer del lim ... en la linya migana a la p[ar]t esquera una G e a la part dreta una R"14. f. 102v-104r: [Oracional] "[text] Beatus Petrus sedebat supra petra[m] marmorea[m] et manu[m] ad maxillas ... E foragita leva e deneja tot que en mi sia estrayn. Amen"15. f. 104r-105r: [Summa super titulis Decretalium / Henricus de Segusio] "[rúbr.] De suma Trinitate et fide catholica. [text] Decretaliu[m] librum co[m]posuit p[a]pa Gregori[us] non[us] ... Que e[st] c[aus]a consti[tuti]o"16. f. 105r-106v: [Explicació de l'any bixest] "[text] Ecce fundame[n]tu[m] [et] iniciu[m] bisexti ... durat per unu[m] passu[m]"17. f. 106v-107r: [Taula de la Pàsqua] f. 106v: [Taula] ; f. 107r [text] "En aquesta taula dessus sc[r]ita es la pasqua ... q[uo]d e[st] in vigi[t]i nove[m] die me[n]ssis augusti"18. f. 107r-108v: [Misses de sant Pau] "[rúbr.] Les misses de moss[en] sent Pau hermita la p[er]sona q[ui] les fa dir trau una a[n]i[m]a de porgatori. [text] Primo dues misses ... la XXXIII es de se[n]t p[er]e e de sent Pau ab XII ca[ndeles]"19. f. 109r-117v: [Llibre de Sent Soví] [Taula] f. 109r+v: "[rúbr.] Sosengua a conills e ha tota altra carn. [text] Salsa a salvatgina ... Carn de porch fresch" ; f. 109v-117v: [text] Deveu saber que en aq[ue]st libre ha scrit LXXXVII me[n]jars … lo qual libre es appellat de sent Sovi ... e dont un poch bull e leva ho e feu ne escudell[e]s"20. f. 118r-133v: [Compendi gramatical breu i útil] "[text] In o fiu[n]t tres r[egu]le yo v[er]bale f[emininus] ... Explicit [com]pe[n]diu[m] gramatice breve [et] utile traditu[m] intitulatu[m] tesaur[us] paupe[rum] sive Speculum puero[rum]. Deo gr[aci]as amen"21. f. 134r: [Figures antropomòrfiques representant els quatre elements22. f. 134v-135v: [Profecia] Despertar s[er]a la aguila que·n layre va volant ... s'amagara[n] p[er] les cruels"23. f. 135v-137v: [Anotacions diverses del segle XVI
Referencias: Villanueva, Jaime, Viage literario a las Iglesias de España, IV, p .140-141Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 902Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1998Faraudo de Saint Germain, Luis, "Un lunario valenciano cuatrocentista" en Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1950, v. 23, p.10-48Faraudo de Saint Germain, Luis, "El libre de sent Soví". Recetario de cocina catalana medieval", en Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1952, v. 24, p. 5-81Faraudo de Saint Germain, Luis, Una versió catalana de "Libre de les herbes" de Macer, en Estudis romanics, 5,1, 1955-56, p. 1-54Aleixandre Tena, Francisca, "La ilustración del libro medieval valenciano, la miniatura" en Historia del arte valenciano, 2. La Edad media: El Gótico, p. 284, 287 i 292 -293Santanach i Suñol, Joan, Textos mèdics, morals i culinaris en un còdex valencià excepcional. Anàlisi del ms. 216 de la biblioteca històrica de la universitat de valència, en Caplletra 59 (Tardor, 2015), p. 11-34BITECA, manid 1177

    Ms. il·luminat
    Títol proporcionat pel catalogador
    Col·lació: Paper, f. ii (paper) + 137 + i (paper) ; alguns reclams verticals i horitzontals ; numeració antiga amb xifres romanes i moderna a llapis
    Composició: Escrit a 2 columnes (f. 1-134, 137v) i a 1 columna (f. 134v-137r); a 34 línies (f. 35rb)
    Escriptura: Gòtica textual rodona amb elements humanístics. Escrit per diverses mans. Anotacions marginals i manícules dels segles XV i XVI
    Decoració: Caplletres i calderons en tintes de color blau i vermell. Diverses il·lustracions al llarg del text: f. 27r àguila coronada entre dos peixos ; f. 57r figura de sant Antoni Abat; f. 99r-101r, il·lustracions amb els signes del Zodíac i en el f. 134r representacions antropomòrfiques dels quatre elements
    Enquadernació: Restaurada. Pergamí amb brides de cuir. Títol al llom: Varios Tº 5
    Origen: Escrit, probablement a València a la segona meitat del segle XV
    Signatura anterior: 92-4-18
    Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 216
    Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics