[Sanctorum Anselmi et Augustini nonnulla opera]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Sanctorum Anselmi et Augustini nonnulla opera]

DSpace Repository

[Sanctorum Anselmi et Augustini nonnulla opera]

Show full item record

     Anselm, sant, arquebisbe de Canterbury, 1033-1109
Anselm, sant, arquebisbe de Canterbury, 1033-1109. De veritate; Anselm, sant, arquebisbe de Canterbury, 1033-1109. De libertate arbitrii; Anselm, sant, arquebisbe de Canterbury, 1033-1109. De casu diaboli; Anselm, sant, arquebisbe de Canterbury, 1033-1109. Cur Deus homo; Anselm, sant, arquebisbe de Canterbury, 1033-1109. Epistola de incarnatione Verbi; Anselm, sant, arquebisbe de Canterbury, 1033-1109. De corpore Christi; Anselm, sant, arquebisbe de Canterbury, 1033-1109. De sacrificio azymi et fermentati; Anselm, sant, arquebisbe de Canterbury, 1033-1109. De concordia; Anselm, sant, arquebisbe de Canterbury, 1033-1109. De processione Spiritus Sancti contra graecos; Anselm, sant, arquebisbe de Canterbury, 1033-1109. De conceptu virginali et originali peccato; Anselm, sant, arquebisbe de Canterbury, 1033-1109. Monologion; Anselm, sant, arquebisbe de Canterbury, 1033-1109. Proslogion; Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. Retractationes; Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. De Trinitate; Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. Dialogus Quaestionum LXV cum Orosio; Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. De Divinatione Daemonum; Gennadi, de Marsella, s. V. De ecclesiasticis dogmatibus; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a manuscritoDate[entre 1301 i 1350]Lengua: la
Descripción física: 242 f. : il. ; 322 x 233 mm enquadernació 332 x 238 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: manuscript
Resumen: El manuscrit transcriu algunes de les obres de sant Anselm i de sant Agustí. Inclou, a més a més, l'obra "De ecclesiasticis dogmatibus" de Gennadi de Marsella. Diversos lectors han incorporat textos d'altres autors (f. 6v, 105v-106v, 130r+v, 142r, 240v, 241r i 242v)
Materia: Teologia
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0503
Olim 629
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0503 http://hdl.handle.net/10550/55228
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: El còdex va pertànyer al Duc de Calàbria i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 1r: "Es de la libreria de S. Miguel de los Reyes. Lit. A. Plu 3 n. 6"
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Vitel·la, f. iii (paper antic) + 242 + iii (paper antic) ; numeració original en nombres aràbics situada al vers de cadascun dels fulls (f. 1-240) i moderna a llapis (1-242) ; algunes signatures de quadern
Composició: Escrit a dues columnes (41 línies, f. 1ra)
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Hi ha nombroses anotacions marginals del segle XIV
Decoració: Caplletres decorades. Calderons, titolets i majúscules alternant tintes de color blau i vermell
Enquadernació: Original, pell verda deteriorada sobre fusta, amb ferros freds. Al centre, amb ferros daurats, l'escut d'armes del duc de Calàbria ; hi manquen els fermalls originals. Cantells acolorits en vermell. Al llom, amb ferros daurats es llegeix, en majúscules: "Ansel de veri"
Origen: Escrit probablement a França, en la primera meitat del segle XIV
Signatura anterior: 90-5-22 ; M 629
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 503
Per error, a la fi del "Proslogion" (101v), el copista repeteix els capítols 2-4 de la susdita obra
En el primer full de guarda hom llegeix: "Divi Anselmi archi-episcopi cantuariensis opera"
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Lutgarda Ortells Pérez i Silvia Villaplana Traver, setembre 2016

Contiene: 1. f. 1r-6v: "[rúbr.] Incipit p[ro]log[us] Anselmi Cantuarie archiep[iscop]i i[n] libru[m] De v[er]itate ... [text] v[er]itas v[e]l rectitudo. [rúbr] Explicit liber b[ea]ti Anselmi De v[er]itate"2. f. 7r-11r: "[rúbr.] Incipiu[n]t capitula De libertate arbitrii ... [text] h[abe]am ut de illis int[er]rogem. [rúbr.] Explic[it] liber b[ea]ti Anselmi De lib[er]o arbitrio"3. f. 11r-20r: "[rúbr.] Incipiu[n]t capitula libri De casu dyaboli ... [text] et uti potestate loquendi"4. f. 20r-39r: "[rúbr.] Incipit prologus in libru[m] Anselmi cantuarien[sis] Cur Deus homo ... [text] q[u]i e[st] b[e]n[e]dictus in secula seculo[rum]. Am[en]. [rúbr.] Explicit Cur D[eu]s h[om]o"5. f. 39r-45v: "[rúbr.] Incip[it] liber b[ea]ti Anselmi De i[n]carn[a]t[i]o[n]e v[er]bi s[cilicet] de fide ... in eode[m] libello ap[er]te i[n]ve[n]iet"6. f. 45v-52r: "[rúbr.] Incipit liber beati Anselmi De sac[ra]me[n]to altaris ... [text] q[ue] n[ost]ram a[n]i[m]am reficit"7. f. 52r-53v: "[rúbr.] Epistola Anselmi De azimo et fermentato ... [text] r[ati]o[n]a[bi]l[ite]r repudiandu[m] iudicatur"8. f. 53v-62v: "[rúbr.] Tractatus Anselmi De co[n]cordia p[re]sc[ienc]ie [et] p[re]destinat[i]o[n]is gr[ati]e D[e]i c[um] lib[e]ro arbitrio ... [text] gratis volui petentibus impendere [sic]"9. f. 62v-72r: "[rúbr.] Incipit lib[er] b[ea]ti Anselmi De processu Spiritus Sancti ... [text] michi imputetur n[on] sensui latinitatis"10. f. 72r-80r: [De conceptu virginali et originali peccato] "[rúbr.] C[apitulum] I q[ue] sit origi[n]alis et q[ue] p[er]sonalis iusticia v[e]l i[n]iusticia. [text] Cum in om[n]ibus religiose tue ... si v[er]a probari pot[er]it. [rúbr.] Explicit lib[er] Anselmi ca[n]tuarien[sis] archiep[iscop]i De co[n]ceptu vi[r]ginali [et] originali p[e]cc[at]o"11. f. 80r-96v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] s[upe]r libr[um] Monologium Anselmi cantuariensis archiepiscopi ... [text] i[n]effabil[ite]r trinus et unus. [rúbr.] Explic[it] Monologion"12. f. 96v-101v: "[rúbr.] Incipit p[ro]hemiu[m] seq[ue]ntis op[er]is ven[er]abilis Ans[elmi] cantuarien[sis] archiepiscopi i[n] Prosologion [sic] ... [text] b[e]n[e]d[i]c[tu]s i[n] s[e]c[u]la s[e]c[u]lo[rum]. Am[en]. [rúbr.] Explicit su[m]ptum d[e] eod[em] libello"13. f. 101v-105r: [Liber pro insipiente] "[rúbr.] Q[uod] ad hoc r[es]p[on]deat quidam Pro i[n]sipiente. [text] Dubitanti utr[um] sit v[e]l neganti ... benivole[n]cia n[on] malivolencia repreh[e]ndisti. Explicit"14. f. 105v-106v: "[text] Et [prima] eod[em] veru[m] de s[en]su [et] cog[niti]one ... culpa[m] no[n] evadu[n]t"15. f. 107r-130r: [Retractationes] "[rúbr.] Incipiu[n]t capitula libri Ret[ra]ctationu[m] p[ri]mi ... Expliciu[n]t capit[u]la s[ecund]i lib[ri] Ret[ra]ctat[i]o[n]u[m] ; f. 107v-130r: [text] Iam diu e[st] q[uod] facere cogito atq[ue] dispono ... retr[ac]tare cepissem. [rúbr.] Explicit liber Retractationu[m] Augustini"16. f. 131r-134r: [Gennadii Massiliensis De ecclesiasticis dogmatibus] "[rúbr.] Incipiu[n]t capitula libri De diffinitionibus recte fid[e]i et ecc[lesia]stico[rum] dogmatibus ... i[n] et[er]nitate simil[itudin]e[m] in morib[us] i[n]venire. [rúbr.] Explicit liber De diffinit[i]o[n]ibus recte fidei et ecc[lesi]astico[rum] dogmatibus" [PL 42, 121117. f. 134r-141v: "[rúbr.] Incipiunt Q[ue]stiones Orosii ad beatum Augustinu[m] ... qui p[re]e[ss]e desid[er]at no[n] p[ro]desse. [rúbr.] Expliciunt Q[ue]stiones Orosii ad beatu[m] Augustinu[m]"18. f. 142v: [De Trinitate index] "[text] De triplici causa erroris ... c[re]atura[m] significasse que voluit"19. f. 143r: [Retractationum Libri Duo. Liber secundus. Caput XV] "[rúbr.] Incipit sentencia beati Agustini de libro Retractationum. [text] Libros de Trinitate, q[ue] D[eu]s e[st] ... de Trinitate disserimus" [PL 32, 635-63620. f. 143r+v: [Epistola CLXXIV. Augustinus Aurelio Carthaginensi episcopo, transmittens libros de Trinitate, absolutos demum secundum ipsius Aurelii aliorumque desiderium, et emendatos, PL 33, 757-758] "[rúbr.] Epistola beati Agustini ad Aurelium papa[m] v[e]l ep[iscopu]m ... [text] s[ed] t[ame]n ad caput eoru[n]de[m] libro[rum] iubeas an[te]poni. Vale [et] ora p[ro] m[e]"21. f. 143r-237r: "[rúbr.] Incipit liber p[r]im[us] beati Augustini De T[r]initate. [text] Lectur[us] h[e]c que de Trinitate ... de m[e]o [et] tu ignosce [et] tui"22. f. 237v-240r: "[rúbr.] L[iber] b[eat]i Ag[ustini] De Divi[n]ac[i]o[n]e d[e]monu[m]. [text] Quadam die i[n] diebus s[an]c[t]is octava[rum] ... q[uan]tum D[omi]n[u]s adiuvat r[es]p[on]debimus. Explicit lib[er] s[an]c[t]i Aug[ustin]i D[e] Divi[n]at[i]o[n]e demonu[m]"
Referencias: Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 86Migne, Jacques-Paul, Patrologia Latina

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/55228
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics