[Opera]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Opera]

DSpace Repository

[Opera]

Show full item record

     Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430
Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. Contra Faustum Manichaeum; Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. De natura boni; Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. Viginti Unius Sententiarum; Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. De diversis quaestionibus octoginta tribus; Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. Sermones; Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. Retractationes; Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. Contra adversarium legis et prophetarum; Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. De Genesi contra Manichaeos; Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. Contra epistolam Manichaei quam vocant fundamenti; Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. Sermo Arianorum; Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. Contra Sermonem Arianorum; Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. Contra academicos; Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. De ordine; Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. De cataclysmo sermo Ad Catechumenos; Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. Quaestionum Evangeliorum; Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. Quaestionum septemdecim in Evangelium secundum Matthaeum; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a manuscritoDate[entre 1275 i 1325]Lugar: França

Lengua: la
Descripción física: 191 f. ; 311 x 224 mm enquadernació 320 x 240 mm
Soporte: Pergamí
Tipo: manuscript
Resumen: El manuscrit transcriu una selecció de les obres de Sant Agustí, entre les quals s'inclouen, completes o fragmentàries, les següents: "Contra Faustum Manichaeum" (f. 1r-71v); "De natura boni" (f. 72r-77r); de l'obra "Viginti Unius Sententiarum", I,III-XXI (f. 77r-80v); el capítol XLVI "De ideis" de l'obra "De Diversis Quaestionibus LXXXIII Liber unus" (f. 77v); un conjunt de "Sermones" (f. 80v-95v, 139r-140r); diversos capítols de les "Retractationes" (f. 96r, 139r, 147r-v, 163r i 178v); "Contra Adversarium Legis et Prophetarum" (f. 96-112v); "De Genesi Contra Manichaeos Libri Duo" (f. 112v-125r); "Contra Epistolam Manichaei Quam Vocant Fundamenti" (f.125r-133v); "De Fide Contra Manichaeos" (f. 134r-139); "Contra Sermonem Arianorum" (f. 140r-146v); "Contra academicos libri tres" (f. 147v-163r); "De Ordine Libri Duo" (f. 163r-175v); "De Cataclysmo Sermo Ad Catechumenos" (f. 175v-178r); "Quaestionum Evangeliorum Libri Duo" (f. 178v-189r); i "Quaestionum Septemdecim In Evangelium Secundum Matthaeum" (f. 189r-191v). Al full 191v hom ha cancel·lat una part de l'èxplicitFuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0580
Olim 423
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0580 http://hdl.handle.net/10550/33453
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: De la Biblioteca del Duque de Calabria; "Es de la Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. B. Plu. 3 n. 24)
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Pergamí, f. i (pergamí actual) + 191 + i (paper) + i (pergamí actual) ; reclams horitzontals cada 12 fulls a partir del f. 93v fins 189v ; alguns fulls en la segona meitat del manuscrit presenten signatures de quadern ; foliació moderna a llapis
Composició: Escrit a dues columnes, a 54 línies (f. 3) i a 46 (f. 71)
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica de, almenys, dos copistes diferents (f. 1-71v, 72r-191v). Notes marginals coetànies i posteriors, algunes d'elles amb el text de la rúbrica
Decoració: Caplletres decorades en tintes de color blau i vermell. Rúbriques i retocs a l'interior d'algunes captelleres en vermell
Enquadernació: Del segle XVI de fusta recoberta de pell amb ferros freds i daurats. En la tapa superior hom troba fragmentàriament el nom de l'autor i el títol de l'obra "Aug[ustinus Con]tra heret[icos]" i l'escut d'armes del Duc de Calàbria
Origen: Escrit probablement a França en dos moments diferents en les darreries del segle XIII i els començaments del segle XIV
Signatura anterior: Ms. 423
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 580
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver, desembre 2013

Contiene: 1. f. 1r-71v: [Contra Faustum Manichaeum] "[text] Faustus quidam fuit, gente Affer, civitate Millevitan[us], eloquio suavis, ingenio callidus, secta manicheus ... ut aliquando et catholici e[ss]e possitis. Explic[it] lib[er] s[an]c[t]i Aug[us]tini ep[iscop]i [Contr]a Faustu[m] Manicheu[m]"2. f. 72r-77r: [De natura boni] "[rúbr.] Incipit retractac[i]o lib[r]i b[eat]i Aug[ustini] De nat[ur]a boni. [text] Liber De natura boni adv[er]sus manicheos est ubi ostendi[tur] nat[ur]am ... celestem vitam et[er]nam q[uem] p[re]ponant. [rúbr.] Explicit lib[er] S[an]c[t]i Aug[ustini] De nat[ur]a boni"3. f. 77r-v: [Viginti Unius Sententiarum. Sententia prima] "[text] Omnis qui beate vult viv[er]e ... plura co[n]tra ip[s]i[us] voluntatem"4. f. 77v: [De Diversis Quaestionibus LXXXIII Liber unus. XLVI. De ideis] "[text] Ideas Plato p[r]im[us] appellasse p[er]hibet[ur] ... s[ed] paucissimis videre q[uo]d verum est"5. f. 77v-80v: [Viginti Unius Sententiarum. Sententia III (Epistola CCXLVI. Augustinus Lampadio)-XXI] "[rúbr.] De q[ue]stione fati a[c] fortune III. [text] Quia tuu[m] animu[m] no[n] levit[er] mov[er]i ... Non [er]go dimittit[ur], quia punitur"6. f. 80v-83r: [Sermones. De Symbolo Ad Catechumenos] "[text] Accipite reg[u]lam fidei q[uo]d sy[m]bolum d[icitu]r [et] cum accipietis i[n] corde scribite ... qui est ip[s]a vita et[er]na, p[er]ducat vos Deus. Amen. [rúbr.] Explicit p[r]imus liber"7. f. 83r-88v: [Sermones. De Symbolo Sermo Ad Catechumenos] "[rúbr.] Incipit s[e]c[un]d[u]s. [text] Sacramentor[um] r[ati]onem sive transacte noctis sive p[re]sentis ... no[n] quiescit p[re]dicare secu[m] p[er]mane[n]tiu[m] filior[um]"8. f. 88v-91v: [Sermones. De Symbolo Ad Catechumenos. Sermo Alius] "[rúbr.] Incipit liber IIIus de symbolo. [text] Sacramentu[m] symboli q[uod] accepistis, memorieq[ue] mandatu[m] ... [et] p[er] illa[m] D[e]o P[at]ri p[er]petuo co[n]iu[n]gi mereamur. Amen"9. f. 91v-94v: [Sermones. De Symbolo Ad Catechumenos Sermo Alius II] "[rúbr.] Incipit quartus liber de symbolo. [text] Cum p[er] sacratissimu[m] crucis signu[m] vos suscepit i[n] ut[er]o s[an]c[t]a m[ate]r Eccl[es]ia ... tota[m] p[u]lchra[m] suo adventu p[re]p[ar]avit. Explicit lib[er] IIIIus de sy[m]bolo Aurelii Augustini"10. f. 94v-95v: [Sermo CCXV. In Redditione Symboli] "[rúbr.] Sermo eiusdem de sy[m]bolo. [text] Sacros[an]c[t]i mist[er]ii symbolu[m] q[uod] sim[u]l accepistis ... in q[u]a dicit[ur] P[ate]r [et] Fili[us] [et] Sp[iritu]s S[an]c[tu]s un[us] Deus; cui est honor [et] gl[ori]a in s[e]c[u]la s[e]c[u]lo[rum]"11. f. 96r: [Retractationum Libri Duo. Liber II. Caput LVIII] "[rúbr.] Retractac[i]o ex libro secu[n]do retractat[i]o[n]is c[aput] LVIII. [text] Int[er]ea liber quidam cui[us]dam h[er]etici sive marcioniste sive cui[us]lib[et] ... Hoc opus sic incipit: Libru[m] que[m] misistis, fr[atr]es"12. f. 96-112v: [Contra Adversarium Legis et Prophetarum] "[rúbr.] Incipit lib[er] b[eat]i Aug[us]tini cont[r]a adv[er]sariu[m] legis [et] p[ro]pheta[rum]. [text] Libru[m], que[m] misistis, fr[atr]es dilectissimi, nescio cui[us] h[er]etici inventu[m] ... que si D[omi]n[u]s voluerit, q[u]antocius explicare curabo"13. f. 112v-125r: [De Genesi Contra Manichaeos Libri Duo] "[rúbr.] Aurelii Augustini liber p[r]im[us] de Genesi contra manicheos incipit. [text] Si elig[er]ent manichei quos decip[er]ent elig[er]em[us] et nos v[er]ba ... ; [f. 118v: rúbr.] Explicit lib[er] p[r]im[us] Aurelii Augustini sup[er] Genesim [contr]a manicheos. Incipit ei[us]de[m] liber secundus contra manicheos ... ; [f. 125r: text] [et] sine aliq[u]o preiudic[i]o diligenc[i]oris tractac[i]onis, q[ue] michi videbant[ur] exposui"14. f. 125r-133v: [Contra Epistolam Manichaei Quam Vocant Fundamenti] "[rúbr.] Incipit lib[er] sancti Augustini [contr]a ep[isto]lam Fundamenti. [text] Unu[m] veru[m] D[eu]m o[mn]ipotente[m], ex q[u]o o[mn]ia, p[er] que[m] o[mn]ia, i[n] quo o[mn]ia ... D[eo p[ro]mittente atq[u]e adiuvante arguantur. [rúbr.] Explicit liber"15. f. 134r-139r: [De Fide Contra Manichaeos (Auctore Incerto 'Evodius Upsalensis')] "[rúbr.] Liber b[eat]i Aug[ustini] [contr]a ma[n]icheos I. [text] Unus D[eu]s P[ate]r [et] Fili[us] et Sp[iritu]s S[an]c[tu]s invisibil[is], incomp[re]hensib[i]lis, inenarrab[i]lis ... [et] ad v[er]itatis catholice v[er]ba toto desiderio convolate. [rúbr.] Explicit liber XLVIII q[uesti]onu[m] b[eat]i Aug[ustini] [contr]a manicheos"16. f. 139r: [Retractationum Libri Duo. Liber II. Caput LII] "[rúbr.] Ex s[e]c[un]do libro retractat[ionum] capit[u]lo LIIº. [text] Inter hec venit in manus quidam sermo arriano[rum] sine no[m]i[n]e auctoris sui ... Sic incipit: Ho[rum] precedenti disputac[i]oni"17. f. 139r-140r: [Sermo Arianorum] "[rúbr.] Incipit sermo arriano[rum]. [text] Dominus n[oste]r Ih[esu]s Chr[istu]s, D[eu]s unigenitus, p[r]imogenitus toci[us] creacionis ... ut sit D[eu]s o[mn]ia i[n] o[mn]ib[us], s[em]p[er] monarchia[m] [et] pot[est]ate[m] h[abe]ns o[mn]ium, cui gl[ori]a [et] honor, laus [et] gr[ati]a[rum] actio, p[er] unigenitu[m] eius Filiu[m] [et] Salvatore[m] n[ost]r[u]m, i[n] Sp[irit]u S[ancto], nu[n]c et p[er] o[mn]ia s[e]c[u]la s[e]c[u]lo[rum]. Amen. [rúbr.] Explicit sermo arriano[rum]"18. f. 140r-146v: [Contra Sermonem Arianorum] "[rúbr.] Aurelii Augustini Cont[r]a ista[m] arriano[rum] perfidiam. [text] Eo[rum] p[re]cedenti disputac[i]oni hac disputac[i]one respo[n]deo ... ne nimis longu[m] fac[er]emus hoc opus n[ost]r[u]m, q[uo]d tandem isto fine concludimus. [rúbr.] Explicit"19. f. 147r-v: [Retractationum Libri Duo. Caput primum. Contra academicos libri tres] "[rúbr.] Retractac[i]o Aurelii Aug[ustini] s[upe]r lib[r]os [Contr]a achademicos. [text] Cum [er]go reliq[u]issem v[e]l q[ue] adeptus fu[er]am in cupiditatib[us] h[uius] mu[n]di ... et mag[is] yronia videat[ur], no[n] debuit tam[en] dici"20. f. 147v-163r: [Contra academicos libri tres] "[rúbr.] Aurelii Aug[ustini] liber primus Contra achademicos incip[it] ad Romanian[um]. [text] O utinam, Romaniane, ho[m]i[n]em sibi aptu[m] ita vicissim vi[r]tus ... modesti[us] tam[en] [et] citi[us] q[ua]m sperav[er]am fecimus. [rúbr.] Explicit"21. f. 163r: [Retractationum Libri Duo. Caput tertium. De Ordine libri duo] "[rúbr.] Incipit retractacio beati Augustini in libros De vera religio[n]e. [text] Inter illa que de achademicis sc[r]ipta su[n]t, duos etia[m] libros De ordine sc[r]ipsi ... e[ss]e doct[r]ina, cu[m] sint pl[ur]es, idemq[ue] capitales"22. f. 163r-175v: [De Ordine Libri Duo] "[rúbr.] Incip[it] lib[er] prim[us] b[eat]i Aug[ustini] De ordi[n]e [ve]l religio[n]e vera. [text] Ordinem rerum Zenobi ... cu[m] iam nocturnu[m] lumen fuiss[et] illatum. [rúbr.] Explicit lib[er] s[e]c[un]d[u]s De ordine Aurelii b[eat]i Augustini ep[iscop]i"23. f. 175v-178r: [De Cataclysmo Sermo Ad Catechumenos] "[rúbr.] Incipit lib[er] beati Aug[ustini] De cathaclismo. [text] Quoniam in p[ro]xi[m]o est dies rede[m]pc[i]o[n]is v[est]re ... saltem v[est]ris or[ati]onib[us] pascar. [rúbr.] Explicit liber b[eat]i Aug[ustini] De cathaclismo"24. f. 178v: [Retractationum Libri Duo. Caput XII. Quaestiones Evangeliorum, libri duo] "[rúbr.] Incipit liber questionu[m] euv[an]g[e]lii ex libro Retractacionum. [text] Sunt quedam expo[sic]iones quo[rum]dam loco[rum] ex Euv[an]g[e]lio ... no[n] ut hoc q[uod] ille vocaret[ur]"25. f. 178v-189r: [Quaestionum Evangeliorum Libri Duo] "[rúbr.] Incipit prologus sequentis operis. [text] Hoc op[us] non ita sc[r]iptu[m] est ... s[ed] factores legis iustificabu[n]tur. [rúbr.] Explicit lib[er] II[us]"26. f. 189r-191v: [Quaestionum Septemdecim In Evangelium Secundum Matthaeum] "[rúbr.] Cap[itu]la libri III ... Incip[it] li[ber] III[us]. [text] Quod D[om]in[u]m in passione exueru[n]t vestem p[ro]p[r]iam ... non habuisse sed fictum. [rúbr.] II. [text] Quod d[i]c[tu]m est, occisos infantes a bimatu et infra ... qui illum p[at]rem D[omi]ni esse arbitrabantur. [rúbr.] Explicit liber septim[us] s[an]c[t]i Augustini ep[iscop]i"
Referencias: "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 77Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 26Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 368Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 33Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 12Gómez, Pilar, "Códices miniados", p. 93Dolbeau, François. "Un poéme philosophique de l'Antiquité tardive: De pulchritudine mundi. Remarques sur le Liber XXI sententiarium", Revue des Études Augustiniennes v. 42, p. 22

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/33453
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics