Ars dictandi mag[ist]ri Thome de Capua
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Ars dictandi mag[ist]ri Thome de Capua

DSpace Repository

Ars dictandi mag[ist]ri Thome de Capua

Show full item record

     Thomas, of Capua, Cardinal, m. 1243
Thomas, of Capua, Cardinal, m. 1243. Summa dictaminis; Pomayrol, Petrus, pos; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a manuscritoDate[ca. 1350]Lugar: França

Lengua: la
Descripción física: 91 f. ; 270 x 185 mm enquadernació 280 x 200 mm
Soporte: Pergamí
Tipo: manuscript
Resumen: El manuscrit conté les següents obres del cardenal Thomas de Capua: l'"Ars dictandi" i la "Summa dictaminis", aquesta última incompleta (hi manquen les epístoles 29 del llibre V i 47 del llibre VII); va pertànyer a Petrus Pomayrol a la fi del segle XIV segons la nota de propietat del f. 91r. Aquest còdex fou segrestat en 1452 per una nau francesa i, finalment, ingressà a la biblioteca del reis aragonesos de NàpolsFuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0850
Olim 824
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0850 http://hdl.handle.net/10550/33452
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: Aquest manuscrit va pertànyer a Pierre Pomayrol, batxiller en dret, clergue de diòcesi de Béziers tot seguint la informació proporcionada per l'"ex libris" (f. 91r). L'anotació "galicza" del f. 90v posa en relació aquest còdex amb altres que presenten també aquesta mateixa paraula i que, en l'actualitat, es conserven a la Biblioteca Nacional de França; tenen en comú, a més a més, la pertanyença a la col·lecció bibliogràfica de Pierre Pomayrol. Atenent la hipòtesi formulada per Tammaro De Marinis, aquest manuscrit passà a formar part de la biblioteca de reis de Nàpols a partir de l'any 1453, juntament amb altres llibres d'igual procedència. Arribà a València amb la resta de manuscrits provinents de la susdita biblioteca, com ho palesa l'"Inventario de robbe della guardarrobe..." datat a Ferrara l'any 1527, i l'anotació desapareguda durant la restauració que ens ha pervingut gràcies a la lectura proporcionada per De Marinis (Supp. I, p. 140). A partir de l'any 1550, el manuscrit formà part de la Biblioteca de Sant Miquel dels Reis segons la signatura topogràfica del f. 2r: "Littera A, pluteus 3, numerus 22" procedent de la del Duc de Calàbria
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms
Títol obtingut del f. 2r
Col·lació: Pergamí, f. i (pergamí actual) + i (pergamí antic) + 91 (f. 1, 89r-91v en blanc) + i (pergamí actual) ; reclams horitzontals cada 6, 8 i 12 fulls; signatures i numeració de quaderns; foliació moderna a llapis
Composició: Escrit a dos columnes a 49 línies (f. 3r)
Escriptura: Gòtica cursiva. Notes marginals de la mateixa mà
Decoració: Caplletres i calderons en blau i vermell ; rúbriques en vermell
Enquadernació: Del segle XVI decorada amb ferros freds i motius geomètrics, la qual es conserva fragmentària. Hom adverteix a la tapa posterior restes dels antics fermalls. Fou restaurada en l'any 1974. Cantells daurats
Origen: Escrit probablement al sud de França a la meitat del segle XIV
Signatura anterior: Ms. 824
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 850
En el f. 90v. es llegeix: "Liber dictaminu[m], galicza [sic]"
En el f. 91r es llegeix la següent anotació autògrafa a tall d'"ex libris": "Ista Su[m]ma dicta[m]i[n]is Thome d[e] Capua car[dina]l[is] e[st] mei Petri Pomayrolis hec scribentis"
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver, gener 2014

Contiene: 1. f. 2r: [Ars dictandi. Rubricae] "[rúbr.] Incipiu[n]t rubrice Artis dictandi mag[ist]ri Thome de Capua S[an]c[t]e Rom[ane] Ecclesie cardinalis. [text] In hoc prohemio reprehendu[n]tur illi q[ui] precipita[n]t s[ente]n[t]ias ... om[n]es artes alie collocantur"2. f. 2r-v: [Ars dictandi. Prologus]"[rúbr.] In hoc p[ro]hemio rep[re]hendu[n]tur illi q[ui] precipita[n]t s[ente]ntias et co[n]fundu[n]t iudiciu[m] ponentes lucem tenebras et tenebras lucem. [text] Iuste iudicate filii ho[m]i[n]um ... neq[ue] porc[us] h[ab]ebit in pricio marguaritas"3. f. 2v: [Ars dictandi. Prologus] "[rúbr.] In hoc p[ro]hemio rep[re]henduntu[r] illi q[ui] sine p[re]h[ab]ito mag[ist]ro faciu[n]t se d[i]c[t]atores cum non sint. [text] Celebris e[st] et glo[rio]sa Romana Ecc[lesi]a ... oleo deficiente lampades extingunt[ur]"4. 2v-6v: [Ars dictandi] "[rúbr.] Hic distinguitur quid sit dictamen. [text] Est ergo d[i]c[t]am[en] digna v[er]bo[rum] [et] artificiosa [con]geries ... nemo dubitet sapie[n]t[ium]. [rúbr.] Explicit Ars dicta[n]di"5. f. 6v-7v: [Summa dictaminis. Rubricae primae partis] "[rúbr.] Incipiu[n]t capit[u]la ep[isto]la[rum] p[ri]me p[ar]tis. [text] Domin[us] p[a]pa sc[ri]bit ... [rúbr.] Expliciu[n]t capit[u]la p[rim]e p[ar]tis"6. f. 6v-24r: [Summa dictaminis. Liber I] "[rúbr.] Incipiu[n]t capit[u]la ep[isto]la[rum] p[r]ime p[ar]tis ... ; [f. 7v: rúbr.] Expliciunt capitula prime partis. Incipiu[n]t r[egul]e ep[isto]la[rum] ei[us]de[m] p[ar]tis sup[er] i[n]vectivis, inc[r]epatoriis, rep[r]ehenc[i]onib[us] [et] redargut[i]o[n]ib[us] ... [text] Miranda tuis sensib[us] n[ost]ra ve[n]it ep[isto]la, ut sc[r]ipsisti, s[ed] mirabilior tua n[ost]ris ... q[uia] penna[m] diuti[us] fatigat. [rúbr.] Expliciu[n]t ep[isto]le p[r]i[m]e p[ar]tis"7. f. 24r-38v: [Summa dictaminis. Liber II] "[rúbr.] Incipiu[n]t capit[u]la s[e]c[un]de p[ar]tis ... ; [f. 25v: text] Expliciunt capitula et c[aetera]. [rúbr.] Incipiu[n]t ep[isto]le s[e]c[un]de p[ar]tis De r[aci]ocinacionib[us], gaudiis [et] nuciis [sic] benivolentiis [et] c[er]tificat[i]onib[us] int[er] amicos et absentes [et] significat[i]o[n]ib[us] div[er]so[rum] neg[oci]o[rum] ... [text] Ad vestre sanctitatis noticia[m] presenciu[m] tenore p[er]feri[mus] ... quo valeat studio quave cautela repelli. [rúbr.] Expliciu[n]t ep[isto]le s[e]c[un]de partis"8. f. 38v-50v: [Summa dictaminis. Liber III] "[rúbr.] Incipiu[n]t capit[u]la t[er]cie p[ar]tis De inducc[i]onib[us], suasionib[us], monic[i]onib[us] [et] [con]siliis dandis ... ; [f. 39v: rúbr.] Expliciu[n]t capit[u]la t[erci]e p[ar]tis. Incipiu[n]t ep[isto]le p[ar]tis ei[us]dem De inducc[i]onib[us] ... [text] Querula tue caritatis ep[isto]la nimis prope nimis mane festinavit ... ; [f. 50v: text] cognoscatis pacie[n]cia[m] c[ir]ca subditos obs[er]vando. [rúbr.] Expliciu[n]t ep[isto]le t[er]cie p[ar]tis"9. f. 50v-55r: [Summa dictaminis. Liber IV] "[rúbr.] Incipiu[n]t capit[u]la quarte p[ar]tis ... ; [f. 51r: rúbr.] Expliciu[n]t capit[u]la q[ua]rte p[ar]tis. Incipiu[n]t ep[isto]le ei[us]dem p[ar]tis De [con]sol[aci]onib[us] [et] [com]pass[ionibus] [et] aliis, q[ue] p[er]tine[n]t ... [text] Satis credimus et sine dubitac[i]one tenem[us], q[uod] audita morte ... ; [f. 55r: text] precedentis egritudinis reliquie no[n] sup[er]sunt. [rúbr.] Expliciu[n]t ep[isto]le q[ua]rte p[ar]tis"10. f. 55r-58r: [Summa dictaminis. Liber V] "[rúbr.] Incipiu[n]t capit[u]la q[u]inte p[ar]tis ... ; [f. 55v: text] Item pro cl[er]ico [et] familiar[i]. [rúbr.] Incipiu[n]t ep[isto]le ei[us]dem p[ar]tis De l[itte]ris testimonialib[us], laudum preconiis et commendantiis [sic] ... [text] Richa, latrix presencium, ad nos tristis accedens virum se h[ab]uisse fatetur ... ; [f. 58r: text.] has t[ib]i l[itte]ras et c[etera]. [rúbr.] Expliciu[n]t ep[isto]le q[u]inte p[ar]tis"11. f. 58r-62r: [Summa dictaminis. Liber VI] "[rúbr.] Incipiunt capit[u]la sexte partis ... ; [f. 58v: rúbr.] Expliciu[n]t capit[u]la sexte p[ar]tis. Incipiu[n]t ep[isto]le ei[us]de[m] p[ar]tis De excusac[i]onib[us], illusionibus, petic[i]onib[us] [et] querelis ... [text] Missa nup[er] per iudice[m] P. de Vinea ... ; [f. 62r: text] q[uod] pie depossit[ur] [sic] efficacit[er] [con]sequat[ur]. [rúbr.] Expliciu[n]t ep[isto]le sexte p[ar]tis"12. f. 62r-74r: [Summa dictaminis. Liber VII] "[rúbr.] Incipiu[n]t capit[u]la septime p[ar]tis De precib[us] [et] recomendacionibus ... ; [f. 63r: rúbr.] Expliciu[n]t capit[u]la VIIe p[ar]tis De precib[us] [et] recomendacionibus ... [text] Litt[er]as d[omi]ni p[a]pe recepim[us] i[n] hunc modum ... ; [f. 74r: text] in v[est]ris obsequiis novit devot[i]onis aff[e]c[tu]m. Expliciu[n]t ep[isto]le VIIe p[ar]tis"13. f. 74r-78v: [Summa dictaminis. Liber VIII] "[rúbr.] Incipiu[n]t capit[u]la octave p[ar]tis ... ; [f. 74v: rúbr.] Expliciu[n]t capit[u]la octave p[ar]tis. Incipiu[n]t ep[isto]le ei[us]dem p[ar]tis Sup[er] g[ra]ciis referendis aff[e]c[t]uose gr[aci]a[rum] acc[i]ones de tra[n]smisso op[er]e sup[er] quo comendando cu[m] laudes ei[us] extollit. [text] Tetigi monte[m] [et] fumigavit, fumu[m] dedit acceptu[m] i[n odore[m] suavitatis ... ; [f. 78v: text] ad gr[ati]a[rum] acc[i]ones vobis assurgim[us] de pellibus marturinis. [rúbr.] Expliciu[n]t ep[isto]le octave p[ar]tis"14. f. 78v-84v: [Summa dictaminis. Liber IX] "[rúbr.] Incipiu[n]t capit[u]la none p[ar]tis De [con]stituc[i]onib[us], p[re]ceptis [com]missionib[us] [et] graciis facie[n]dis ac dispensiac[i]onibus ... ; [f. 79r: rúbr.] Expliciu[n]t capit[u]la IXe p[ar]tis. Incipiu[n]t ecc[lesi]e [sic] ei[us]de[m] p[ar]tis De co[n]stituc[i]onib[us], p[re]ceptis comissionib[us] benefficiis [et] graciis faciendis ... ; [text] Summi prudencia p[r]incipis peculiarem p[o]p[u]l[u]m ... ; [84v: text] p[er]niciosa p[re]lat[i]o toleretur, mo[nemus], quat[enus] et c[etera]. [rúbr.] Expliciu[n]t ep[istol]e nove p[ar]tis"15. f. 84v-88v: [Summa dictaminis. Liber X] "[rúbr.] Incipiu[n]t capit[u]la deci[m]e p[ar]tis De inq[u]isicionib[us], de ordine iudiciario, prebendis et elecc[i]onibus ... Expliciu[n]t cap[itu]la X p[ar]tis et e[pistol]e subsecu[n]t[ur] [com]mitit[ur] i[n]q[u]isit[i]o [contra] ep[iscopu]m de multis c[r]imi[ni]b[us] diffamatu[m] n[on] ducit[ur] ad cessione[m] cum adicc[i]one g[ra]v[a]mi[ne] i[n]iuria[rum]. [text] Ordinate vicis officiu[m] auris [et] oc[u]lis ... ; [f. 88v: text] die ad eligendum prefixa, [con]venientes i[n] unu[m] de .. et c[etera]. Explicit Sum[m]a dictami[ni]s mag[ist]ri Thome Capuani S[an]c[t]e Romane Ecc[lesi]e cardinalis. Deo gracias. Qui sc[ri]psit hu[n]c libru[m] se videat in paradisu[m] [et] no[n] in infernu[m]. Amen. Aleluya"
Referencias: "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 120"Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 452Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 57Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 393Delisle, Léopold, Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque impériale ..., t. III, p. 362Beer, Rudolf, Handschriftenschätze Spaniens, 519Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 403Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 71De Marinis, Biblioteca Napoletana, Sup. t. I, p. 140 i 107Gómez, Pilar, Códices miniados, p. 108Kristeller, IV, t. II p. 656(aCherchi-De Robertis, "Un inventario ..., p. 193, n. 120Polak, Emil J., Medieval and Renaissance letter treatises and form letters : a census of manuscripts found in part of Western Europe, Japan and the United States of America, p. 167-168

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/33452
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics