Exposit[i]o Nicolai Treveth Sup[er] Genesim
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Exposit[i]o Nicolai Treveth Sup[er] Genesim

DSpace Repository

Exposit[i]o Nicolai Treveth Sup[er] Genesim

Show full item record

    
Trivet, Nicholas, 1258?-1328. Super Genesim; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a manuscritoDate[entre 1300 i 1350]Otros títulos: Biblia. A.T. Gènesi. Llatí
Lugar: França

Lengua: la
Descripción física: 364, [2] f. : il. ; 341 x 211 mm enquadernació 355 x 230 mm
Soporte: Pergamí
Tipo: manuscript
Resumen: Aquest manuscrit recull el comentari de NicholasTrivet al Gènesi, obra dedicada al Papa Joan XXII (f. 2r-2v). Inclou a la fi (f. 363r-364r) una descripció de l'Arca de Noé acompanyada de dibuixos amb les diverses seccions de la mateixaFuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0295
Olim 391
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0295 http://hdl.handle.net/10550/33449
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: Aquest còdex, a començaments del segle XV, va pertànyer a "Ayronis Johan àlias Ripoll" qui el regalà, possiblement, al Convent de Predicadors de València, tot atenent la informació proporcionada per la nota de propietat que hom llegeix al f. 1r. Amb posterioritat passà a formar part de la biblioteca del Duc de Calàbria des d'on anà a raure al monestir de Sant Miquel dels Reis
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol obtingut de la rúbrica (f. 2v)
Col·lació: Pergamí, f. i (pergamí actual) + 364 + i (pergamí antic) + i (pergamí actual) ; reclams horitzontals cada 12 fulls ; signatures i numeració de quaderns ; foliació moderna a llapis
Composició: Escrit a dues columnes. El text bíblic a 25 línies (f. 14r) i el comentari a 50 (f. 2r)
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Algunes notes marginals de l'època
Decoració: La caplletra que encapçala l'obra està traçada amb or i colors, representant al comentarista en l'acte de presentar el llibre a un rei; d'aquesta caplletra arranca una senzilla orla que conté entre els seus components, adorns, fulles, un individu, una branca i una llebre perseguida per un gos. Al f. 35r una orla decorada amb motius florals en or i colors al marge esquerre, al capdamunt de la qual un rostre humà bufant una tuba. Tintes de colors vermell i blau en les caplletres, calderons i rúbriques
Enquadernació: Del segle XVI amb ferros freds daurats, aquests últims s'han utilitzat per escriure el nom de l'autor i el títol de l'obra "HNicholay de Travetho sup[er] Genesim", i l'escut d'armes del Duc de Calàbria. Indicis dels fermalls originals. Pell restaurada en l'any 1975
Origen: Escrit probablement a França a la primera meitat del segle XIV
Signatura anterior: Monestir de Sant Miquel dels Reis, Littera B, pluteus 2, numerus 5, Biblioteca Històrica ; Ms. 391
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 295
En el f. 1r amb lletra del segle XV es llegeix: "Ista[m] postilla[m] d[omi]ni Nicholay deTravetho Sup[er] Genesim dedit [conven]tui [fratrum predicatorum] Valen[ti]e mult[um] honorabilis d[omi]na, d[omi]na Ayronis Ioha[n] àlias de Ripoll ob D[e]i rev[er]e[ci]a[m] [et] b[ea]to[rum] s[an]c[t]o[rum] [Dominici] p[at]ris n[ost]ri Pet[r]i [magistri et theologie] docto[r]is ac eci[m] ob [con]te[m]plac[i]o[n]e[m] [et] p[ro]c[ur]ac[i]o[n]e[m]. Tali v[er]o pacto [et] [con]dic[i]one q[uod] de [communi ...] p[ro] q[ua]cu[n]q[ue] c[aus]a a q[u]ocu[n]q[ue] minime valeat ext[ra]hy nisi r[aci]one [ligamenti dicti] libri, q[uod] si oppo[situ]m f[a]c[tu]m fu[er]it simpliciter ad iudico fore [dandum] librarie [sedis Valencie ....]"
En el f. 1r amb lletra del segle XVI: "Nicolaus de Travetho. Postilla in Genesim. Littera B, pluteus 2, numerus 5" ; sota aquesta anotació hi ha la lletra "q" de la fi del segle XIV
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per Silvia Villaplana Traver, febrer 2014

Contiene: 1. f. 2r-2v: [Nicolaus Treveth Johanni XXII papae 1316-1334] "[text] Sanctissimo ac reverentissimo p[at]ri [et] d[omi]no d[omi]no Joh[ann]i divina p[ro]vide[n]tia, Sacrosancte Romane ac univ[er]salis ecc[lesi]e summo pontifici frater Nicolaus Treveth ord[in]is predicato[rum] devota pedu[m] oscula beato[rum]. Splendor paterne glorie substantieq[ue] eius figura lucem ab eterno habitans ... exemplaria destinare" [Stegmüller 60332. f. 2v-6v: "[rúbr.] Incipit exposit[i]o f[rat]ris Nicolai Treveth sup[er] Genesim. [text] In principio creavit Deus celu[m] [et] terram. Corrupt[i]o hu[m]ane nature ex p[ri]mo p[e]cc[at]o p[ro]veniens ... et h[ec] ad di[vis]ione[m] Biblie g[e]n[er]ale[m] sufficiant" [Stegmüller 60333. f. 6v -29v: "[rúbr.] Exp[ositi]o ep[isto]le Ieronimi ad Paulinu[m] de om[n]ib[us] Sacre Sc[r]ipture libris. [text] Quia int[er] doctores ecc[lesi]asticos b[eatu]s Ieronim[us] off[ici]o int[er]p[re]tandi Sac[ra]m Scripturam ... ; [7r: text] quinta de Apollonio. Frat[er] Amb[r]osius in hac ep[isto]la p[r]imo co[m]mendat Ieronim[us] Paulinu[m] dicens ... ; [29v: text] de facili repellu[n]tur [sic]. [rúbr.] Explicit exposit[i]o ep[isto]le b[eat]i Iero[nim]i ad Paulinu[m]" [Stegmüller 60334. f. 29v-34r: "[rúbr.] Incipit exposit[i]o p[ro]logui b[eat]i Iero[nim]i i[n] Pentateucu[m]. [text] Vetus Testam[en]tum hebraico s[er]mone a p[ri]ncipio fuit consc[ri]ptu[m] ... ; [30v: text] Desiderii co[m]mendari petit. Desiderii mei desideratas accepi epistolas. Insinuat Iero[nimus] i[n] p[ri]ncipio huius p[ro]logui ... ; [f. 34r: text] in latinu[m] eos t[ra]nsferre sermonem, s[cilicet] in medietate de hebraico" [Stegmüller 60335. f. 34v-362v: [Genesis] "[rúbr.] Divisio p[ri]mi capit[u]li Genesis. [text] Genesis lib[er] inde dicitur q[uo]d in eo exordiu[m] mu[n]di ... app[ro]b[ati]one om[n]iu[m] op[er]u[m] Dei ; [f. 35r: rúbr.] Partic[u]la p[r]ima de p[ro]ducc[i]one creatura[rum] in summa. [text] In principio creavit Deus [Gen 1, 1]. [rúbr.] Aug[ustinus] De ci[vita]te D[e]i libro XI. [text] Magnum est [et] admodu[m] ra[rum] univ[er]sam creaturam ... ; [f. 362v: text] est in loculo in Egipto [Gen 50, 25] ... p[er]fecta est leticia un[de] in ps[almo]: Adimpleb[is] me leticia cu[m] v[u]ltu tuo. Ad q[ua]m vos p[er]ducat d[omi]n[u]s n[oste]r Ih[esu]s Ch[ristu]s ... s[e]c[u]la s[e]c[u]lo[rum], amen" [Stegmüller 60336. f. 363r-364r: [Descripcio arche Noe] "[text] Ad maiore[m] evidencia[m] quo[rum]dam d[i]c[t]o[rum] sup[ra] s[u]biu[n]genda e[st] div[er]sa desc[r]ipc[i]o arche Noe cum sc[r]iptura quo[rum]dam no[minu]m heb[ra]ico[rum] ... de istis duob[us] no[min]ib[us] fit me[n]cio in glosa sup[ra] cap[itu]lo XXXII"
Referencias: Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 221Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 549Gutiérrez del Caño, Marcelino, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 235Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1963Bohigas, Pere, Inventario de códices miniaturados o iluminados de procedencia catalana o existentes en bibliotecas catalanas, 92

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/33449
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics