[Miscel·lània històrica]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Miscel·lània històrica]

DSpace Repository

IMPORTANT: El repositori està en manteniment des del dia 28 de Novembre fins al 4 de Desembre, només es pot consultar, però no afegir contingut. Disculpeu les molèsties

[Miscel·lània històrica]

Show full item record

   
    
Pere III, rei de Catalunya-Aragó, 1319-1387. Crònica; Giovanni, d'Andrea, ca. 1270-1348. Hieronymianus; Muntaner, Ramon, 1265-1336. Crònica
This document is a manuscritoDate[ca. 1420]


Otros títulos: Crònica de Pere el Cerimoniós
Lugar: Espanya Barcelona

Lengua: cacat lat
Descripción física: 296 f. : il. ; 275 x 213 mm enquadernació 290 x 225 mm
Soporte: Paper
Tipo: manuscript
Resumen: Aquest manuscrit recull un conjunt de textos de natura històrica que, erròniament, al segle XIX hom atribuí al rei Pere el Cerimoniós. Transcriu les següents obres: les "Cròniques de Sicília", incompletes (f. 1r-5v); una "Crònicha" que proporciona dades cronològiques des del començament del món fins al naixement de Jesucrist (f. 6r); la "Llegenda d'Otger Cataló" (f. 7r-v); la "Crònica de Sant Pere de les Puel·les" incompleta, tot atenent l'edició de Stefano M. Cingolani transcriu els capítols 2-5; l'obra de Giovanni d'Andrea titulada "Hieronymianus" de la qual proporciona sols el pròleg incomplet (f. 10r-12v); una genealogia dels reis de França fins a Felip l'Ardit (f. 12v-13r); una genealogia dels reis d'Aragó fins a la mort de Ferran I (f. 13r-v); segueix l'índex dels primers capítols de les "Cròniques dels reis d'Aragó e comtes de Barcelona" (f. 13v-14r); continua un fragment no identificat de caire històric (f. 14r-v); les "Cròniques deis reis d'Aragó e comtes de Barcelona" (f. 15r-72r) a les quals els manca el capítol 41 titulat: "Del rey en Joan", segons el ms 2664 de Salamanca; la "Crònica de Pere el Cerimoniós" (f. 72r-276v) a la qual segueix un text a tall de conclusió que hom atribueix a Bernat Descoll (f. 276v-278v); continuen les cròniques dels regnats de Joan I (f. 278v-282v), Martí l'Humà (f. 282v-285v) i Ferran d'Antequera (f. 285v-287v); i, finalment, transcriu els capítols 293-296 i, parcialment, el 297 de la "Crònica de Ramon Muntaner"
Signatura:
BH Ms. 0212
Identificadores:
http://rodrigo.uv.es/uv_ms_0212
Colección: Manuscrits (Vicente Blasco)
Procedencia: Aquest manuscrit ingressà en la biblioteca gràcies al llegat del rector Vicent Blasco, segons l'ex libris: "Ex Bibliotheca, quam D.D. Vincentius Blasco Academiae Valentinae Rector perpetuus, eidem testamento legavit"
Descripción general: Ms
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Paper f. i (paper) + [1], 296 + xviii (paper); foliació original en números romans i numeració moderna a llapis ; 1-11¹² 12⁸⁺¹ 13-24¹² 25¹º⁺¹ ; reclams horitzontals centrats cada 12 fulls
Composició: Escrit a línia tirada a 33 línies
Escriptura: Gòtica cursiva. Anotacions marginals d'època moderna
Decoració: Caplletres i calderons en blau i vermell. Tocs de color safrà decorant l'interior de les majúscules
Enquadernació: De finals del segle XVIII. Pergamí sobre cartró. Al llom teixell amb el títol: "Crònica del rei don Pere d'Aragó el Ceremon" escrit amb ferros daurats sobre pell. Restes del tintat vermell dels talls
Origen: Escrit probablement a la Cancelleria de la Corona d'Aragó al primer quart del segle XV
Signatura anterior: 92-6-12; 212
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 212
En un full afegit posteriorment, al començament del manuscrit, hom llegeix: "Història de Aragó. Crònica del Rey Don Pere el Ceremoniós escrita per ell mateys"
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver, octubre 2013

Contiene: 1. f. 1r-5v: [Cròniques de Sicília] "[rúbr.] En la obra dejús scrita se troba la geneologia d[e]ls reys de Sicília. [text] Aprés lo noble Menalau rey de Itàlia e d[e] la illa de Sicília ... e vulles éss[er] informat de consells e providè[n]cia d'aquells"2. f. 6r: [Cronologia des del començament del món fins a Jesucrist] "[rúbr.] Crònicha. [text] De començame[n]t del món fins al començame[n]t de la ciutat de Troya ... E la suma del començame[n]t del món fins a la naxença de Ih[es]u [Chr]ist hac p[er] dret compte .IIIIm CCLXIII anys. E aytant hi fa la scriptura"3. f. 6v: [en blanc4. f. 7r-v: [Llegenda d'Otger Cataló] "[rúbr.] Com en Proença de Gascunya hac un cavaller senyor de un castell que hom appella Cathaló, lo qual cavaller conquerí la ciutat de Barch[ino]na, la qual tenien gens qui no creyen Déu. [text] En l'any de N[ost]re Senyor DCCXXXII si devets saber que en Proença de Gascu[n]ya ... E p[er] aquell nom de Cathaló app[e]lla hom les gents cathalans que despuys no·ls es caygut lo nom"5. f. 7v-9v: [Crònica de Sant Pere de les Puel·les] "[rúbr.] Altra istòria en que·s conté com los francesos levaren p[er] rey Carles Mayn[e]s e com son fill app[e]llat Ludovich en vida del dit Carles conquistà la ciutat de Barch[ino]na de sarraÿns. [text] Devets saber que era mort lo p[r]imer Lotari, rey de França ... lo qual Ludovich pres muller e hac-ne un fill qui hac nom Lotari, lo qual per temps fo emparador de Roma"6. f. 10r-12v: [Hieronymianus] "[text] Iheronimianu[m] hoc opus p[er] Ioh[ann]em Andree urgente devoc[i]one [com]positum in p[ar]tes rite dividitur testante Iheronimo sup[er] Ezechiel ... facit ad magnum oratorem B. terrens eas q[uod] ip[s]a[rum] voltus q[ui]nq[ue]"7. f. 12v-13r: [Genealogia dels reis de França] "[rúbr.] Aquesta és la neologia [sic] d[e]ls reys de França ... Phelip e Carlot eren nebot [sic] del dit rey en Pere d'Aragó"8. f. 13r-v: [Genealogia dels reis d'Aragó] "[rúbr.] Aquesta és la neologia [sic] dels reys d'Aragó ... [text] e lo qual dit Ferrando rey d'Aragó morí en la vila d'Egualada a dos del mes d'abrill l'any MCCCCXVI, a XI hores"9. f. 13v-14r: [Índex dels primers capítols de les Cròniques dels reis d'Aragó e comtes de Barcelona] "[rúbr.] Del primer hom qui poblà Espanya ... De la partició dels regnes de Navarra e d'Aragó"10. f. 14r-v: [Fragment amb notícies sobre els pobladors d'Espanya] "[rúbr.] Quala és app[e]llada la p[r]imera Spanya e qual la sego[n]a e qual la terça Spanya lo qual present capítol es contingut en un llibre app[e]llat la Gran Bíblia segons se seguex: [text] aprés açò tot dretame[n]t cant ell hac DC anys ... e p[er] aquesta rahó sa rebellaren aquells d'Espanya cascun jorn adés los huns adés los altres"11. f. 15r-72r: [Cròniques dels reis d'Aragó e comtes de Barcelona] "[rúbr.] Del primer hom qui poblà Spanya. [text] Segons que havem lest en molts libres lo primer hom que poblà en Espanya hac nom Túbal … per noure e contrestar al dit rey en lo dit regne de Sardenya vengueren"12. f. 72r-276v: [Crònica de Pere el Cerimoniós] "[rúbr.] Açí comensen les canòniques del rey en P[ere] en q[ue] fa menció de son pare lo rey N'Amfós. Capítol primer. Non nobis, Domine, non nobis sed nomini tuo da gloriam, Psalmus CXIII. [text] Aquestes p[ar]aules nos en P[ere] per la gràcia de Déu rey d'Aragó … desobediència e nos p[er] semblant a no voler-li haver mercè"13. f. 276v-278v: [Conclusió de la Crònica. Bernat Descoll? ]"[text] Fins açí foren los actes per lo dit rey en P[ere] fets en sa vida mas encara ne fa[n] especificar alguns que ell féu que no dits los quals yo, actor d'aquesta conclusió, no·m sé per què·ls se callà e pus ell no·ls ha dits yo·ls hi narraré e són aquests ... e per te[m]ps aprés fon transladat en la església de[l] monestir de Poblet. A[n]ima ei [sic] in regno Dei requiescant [sic] in pasce [sic], amen"14. f. 278v-282v: [Crònica del regnat de Joan I] "[rúbr.] Del rey en Joha[n], p[r]imer fill del dit rey en P[ere] terç. [text] Mort lo rey en P[ere] terç succehí a ell en sos regnes e comtats son fill primogènit lo rey en Joha[n] ... fon aprés transladat en la església del monestir de Poblet. A[n]i[m]a ei[us] requiescant [sic] in pace, amen"15. f. 282v-285v: [Crònica del regnat de Martí I] "[rúbr.] Del rey en Martí, segon fill del dit rey en P[ere] terç e germà del dit rey en Johan. [text] E mort lo dit rey en Joha[n] succehí a ell en los regnes e comtats son jermà lo rey en Martí lo ecl[es]iàstich ... ésser transladat en la església del monestir de Poblet, l'ànima del qual Déus vulla en lo seu regne entre·ls sants col·locar, amen"16. f. 285v-287v: [Crònica del regnat de Ferran I] "[rúbr.] Del rey en Ferrando p[r]imer, nét del dit rey en P[ere] terç e nebot dels prop dits reys en Johan e en Martí de Aragó, qui per elecció fon tret de Castella per ésser rey d'Aragó. [text] Mort lo rey en Martí dessusdit sens fills mascles legíttims suscitaren-se V competitors ... fon sebollit lo seu cors en la església del monestir de Poblet ab degudes fun[er]àries, les quals li foren solempnialme[n]t fetes, e del qual la ànima en par[a]dís haja repós, amen"17. f. 288r-296v: [Crònica de Ramon Muntaner. Capítols 293-297] "[rúbr.] En lo libre d'en Ramon Mu[n]taner, lo qual té en Lobet, són continuades les coses dejús escrites e sigüents en què lo dit Ramo[n] Mu[n]taner fo p[er]sonalme[n]t. Com la cort se ajustà en la ciutat de Saragoça p[er] coronar rey d'Aragó lo senyor infant n'Anfós. [text] Ara us tornaré a parlar del senyor rey n'Anfós ... en aquell dia se eren fets. E lo senyor rey sehia ta[n] ..."
Referencias: Villanueva, Jaime, Viage literario á las iglesias de España, IV, p.141Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1755Coll i Alentorn, Miquel, "La Llegenda d'Otger Cataló i els nou barons", Estudis romànics 1, p. 1-47Massó i Torrents, Jaume, "Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional", Revue Hispanique 15, p. 486-613Massó i Torrents, Jaume, "Manuscrits catalans de València", Revista de bibliografia catalana, 6, p. 182-187Concheff, Beatrice Jorgensen, Bibliography of old catalan texts, 143,144,146,154,1160Escartí, Vicent Josep, "El ms. 212 de la BUV i les Cròniques de Joan I, Martí l'Humà i Ferran I", Caplletra 15, p. 31-48Soldevila, Ferran, Les quatre grans cròniques, 1983 p. 122Soberanas Lleó, Amadeu-J, Crònica general de Pere III el Cerimoniós, dita comunament Crònica de Sant Joan de la Penya, 1961Nicolau d'Olwer, Lluís, "La Crònica de Ramon Muntaner. Filiació dels seus textos", Homenatge a Antoni Rubió i Lluch, v. 1, 69-76BITECA, manid 1114Cingolani, Stefano M., Crònica de sant Pere de les Puel·les
Exposiciones: Edad de Oro del Arte Valenciano: Rememoración de un centenario, n. 66 p. 224-225, 285

    Ms
    Títol donat pel catalogador
    Col·lació: Paper f. i (paper) + [1], 296 + xviii (paper); foliació original en números romans i numeració moderna a llapis ; 1-11¹² 12⁸⁺¹ 13-24¹² 25¹º⁺¹ ; reclams horitzontals centrats cada 12 fulls
    Composició: Escrit a línia tirada a 33 línies
    Escriptura: Gòtica cursiva. Anotacions marginals d'època moderna
    Decoració: Caplletres i calderons en blau i vermell. Tocs de color safrà decorant l'interior de les majúscules
    Enquadernació: De finals del segle XVIII. Pergamí sobre cartró. Al llom teixell amb el títol: "Crònica del rei don Pere d'Aragó el Ceremon" escrit amb ferros daurats sobre pell. Restes del tintat vermell dels talls
    Origen: Escrit probablement a la Cancelleria de la Corona d'Aragó al primer quart del segle XV
    Signatura anterior: 92-6-12; 212
    Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 212
    En un full afegit posteriorment, al començament del manuscrit, hom llegeix: "Història de Aragó. Crònica del Rey Don Pere el Ceremoniós escrita per ell mateys"
    Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver, octubre 2013
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics