Apparatus Inocen[cii] quarti S[upe]r dec[retales]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Apparatus Inocen[cii] quarti S[upe]r dec[retales]

DSpace Repository

Apparatus Inocen[cii] quarti S[upe]r dec[retales]

Show full item record

     Innocenci IV, papa, ca.1195-1254
Guido, de Baysio, m. 1313. Apparatus in sextum; Guido de Collemedio. Summa Innocentii abbreviata; Oldradus, da Ponte, m. 1335?; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a manuscritoDate[entre 1325 i 1350]Otros títulos: Apparatus super libros Decretalium
Lugar: França

Lengua: la
Descripción física: 365 f. : il. ; 356 x 235 mm enquadernació 360 x 250 mm
Soporte: Pergamí
Tipo: manuscript
Resumen: El còdex transcriu les següents obres: l' "Apparatus super libros Decretalium" del papa Innocenci IV (f. 5r-327r), la "Summa Innocentii abbreviata" de Guido de Collemedio, al final de la qual hom llegeix una "Additio" d'Oldradus da Ponte. Al començament (f. 1v-4r, 362v-365r) hom ha copiat les "Adiciones super lectura Innocencii" de Guido de Baysio. En la transcripció de les Decretals hom adverteix desordre textual en els f. 324r i 325r, que el copista adverteix a les rúbriques corresponents. La "Summa Innocentii abbreviata" presenta com a títol corrent: "Liber VI"Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0294
Olim 390
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0294 http://hdl.handle.net/10550/30396
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: De la Biblioteca del Duque Calabria ; "Es de la Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. B. Plu. 2. n. 12)
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol obtingut de la rúbrica (f. 5r)
Col·lació: Pergamí, f. i (pergamí actual) + 365 + i (pergamí actual) ; reclams horitzontals cada 10 fulls ; signatures de quaderns ; foliació moderna a llapis
Composició: Escrit a dos columnes a 53 línies
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Notes marginals contemporànies del copista i d'altres mans posteriors
Decoració: Les caplletres dels cinc llibres que consta l'obra miniades en or i colors, la del tercer llibre representa un frare llegint; en la resta de les caplletres i en els calderons s'alternen tintes en vermell i en blau, així com als títols corrents; als marges i als intercolumnis hom troba algunes manícules
Enquadernació: Segle XVI. Pell sobre fusta amb ferros daurats indicant el nom de l'autor, títol ("Innocencii super Decretalium") i l'escut d'armes del Duc de Calàbria, així mateix hom ha fet servir els ferros freds per dissenyar sanefes decorant les cobertes. Hi manquen els fermalls originals. Restaurada en l'any 1971
Origen: Escrit probablement a França a la primera meitat del segle XIV
Signatura anterior: Ms. 390
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 294
En el f. 1r hom llegeix una possible nota de propietat ("Jacobi Arenes [...]")
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver

Contiene: 1. f. 1v -4r; 362v-365r: "[text] Adde adic[i]ones Guidonis archi[diaconi] Bononien[sis] sup[er] lect[ur]a Innocencii cu[m] hiis q[ue] margi[n]al[i]t[er] apposita su[n]t i[n] lib[r]o p[er] q[ue] signa posita videbis q[ui]b[us] glo[ssis] apponi debe[n]t ... ; [f. 365r] curatum nisi diocesani auctoritate secundum Ostiensem qui super no[...] s[..] de clericis non residentibus quia nonnulli"2. f. 5r-118v: "[rúbr.] Incipit apparatus d[omi]ni Inocen[cii] quarti S[upe]r dec[retales]. [text] Legitur in Ezechiele III c[apitulo]: Venter tuus comedet et viscera tua [com]plebu[n]t[ur] volu[m]ine isto quod ego do tibi. Per ve[n]tre[m] qui escas recipit mens intelligitur que reru[m] ac script[ur]aru[m] ... [et] no[n] alt[er]ius no[n] val[et] [Digestum] e[odem] l[icet] et int[er]pellat[ur] § ult[imo]"3. f. 118v-206r: "[rúbr.] Incip[it] liber secu[n]d[us] De iuditiis r[ubric]a. [text] De quo vult D[e]o. Supple statutu[m] est ... h[e]c dict[i]o refert[ur] ad illam d[i]c[ti]onem quidam. Explicit liber s[e]c[un]d[u]s Innoce[ncii] IIII. Deo gr[ati]as"4. f. 206v: [en blanc5. f. 207r-268r: [liber tertius] "[rúbr.] De vita [et] hones[tate] cl[er]ico[rum]. [text] Ut layci su[pple] statui[mus] … [et] p[er] duos m[en]ses i[n] scolis h[u]i[us] q[ui] sint exco[mmun]icati. Explicit liber tercius Innoce[ncii] IIIIti. Deo gr[ati]as"6. f. 268r-279v: "[rúbr.] Incipit lib[er] IIII[us]. De spo[n]salib[us] [et] matrimoniis rubrica. [text] De Francia quida[m], [et] i[nfr]a lege, i[dest] [con]suetudi[n]e, utu[n]tur alias ... ad T[er]tull[ianum] o[mn]e[m] Aut[…] de nup[tiis] sin aut[em] tutel[lis]. Explicit liber quartus"7. f. 279v-327r: "[rúbr.] Incipit q[u]intus lib[er]. De acc[us]at[i]o[n]ib[us], i[n]q[u]isit[i]o[n]ib[us] [et] denu[n]ciat[i]o[n]ib[us] rubrica. ; [text: f. 280r] Si legitimus n[on] fatiget[ur] ut probet suam in[n]ocentiam n[is]i publica i[n]famia accusatus laboraret ... ; [f. 327r] s[upr]a de r[escri]p[tis] Cu[m] i[n] multis. Explicit apparatus d[omi]ni Innoce[ntii] IIIIti. D[e]o gr[acia]s"8. f. 327v-329v: [fulls originalment en blanc. En el f. 327v i 328r hom hi afegí anotacions posteriors9. f. 330r-361v: "[Guido de Collemedio, Summa Innocentii abbreviata] "[text] Ego Guido de Collemedio thesaurarius mormensis sepe considerans Innocencii pape quarti apparatum in Decretalibus editum per me esse valde proficuum ... quia non talliter excusatur de testamentis c. Cum jo. cu. Nullus. Explicit Sum[m]a mag[ist]ri Guidonis de Collem[e]dio"10. f. 361v-362r: "[rúbr.] Additio q[ue] co[mmun]it[er] no[n] h[ab]etur [et] h[ab]ui [sic] ab Innoce[ntio] do[min]i Oldradi. [text] Solet an[te] [sic] n[onnu]llis ... no[n] posse p[ro]bare q[uia] tu[n]c no[n] daret[ur] absol[uti]o, ut i[nfr]a sequitur. D[omi]n[u]s Oldrad[us]"
Referencias: "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 304Repulles,"Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 64,110Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 443, 399Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1155Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2013Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 75Gómez, Pilar, "Códices miniados", p. 116Bohigas, Pere, Inventario de códices miniaturados o iluminados de procedencia catalana o existentes en bibliotecas catalanas, 519Bernal Palacios, Arturo, "La Summa Innocenti abreviatti de Guido de Collemedio", en Cum vobis pro vobis, p. 465-471

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/30396
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics