Ciències Naturals per a mestres
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Ciències Naturals per a mestres

DSpace Repository

Ciències Naturals per a mestres

Show simple item record

dc.contributor.author Solbes Matarredona, Jordi
dc.contributor.author Domínguez Sales, María Consuelo
dc.date.accessioned 2013-06-07T10:11:57Z
dc.date.available 2013-06-07T10:11:57Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/28451
dc.description.abstract El present material desenvolupa l’assignatura de Ciències de la Natura per a mestres. Amb la intenció de facilitar la determinació dels objectius d’ensenyament, en la seua elaboració s’han pres com a punt de partida les aportacions de la recerca en Didàctica de les Ciències referents tant a les concepcions d’alumnes i docents com als manuals escolars que tracten aquests temes. Més concretament, hem tingut en compte els següents aspectes: L’anàlisi històric, que ens ha permès determinar les principals dificultats epistemològiques que s’hagueren de superar i els arguments utilitzats per construir els nous coneixements. En base als mateixos s’han determinat els objectius i continguts específics d’aprenentatge que han de conèixer els estudiants. A nivell conceptual s’han tractat de forma qualitativa els grans principis de la ciència, sempre tenint en compte les idees alternatives dels estudiants sobre els mateixos. Per afavorir la comprovació d’aquests grans enunciats, en tots els temes s’ha procurat introduir continguts procedimentals de diversa índole, com observacions astronòmiques, indagacions, experiments, treballs de camp, etc. D’altra banda, la recerca ens ha permès conèixer les dificultats d’ensenyament-aprenentatge, el que ens ha facilitat el disseny de seqüències didàctiques dirigides a promoure l’aprenentatge conceptual, procedimental i axiològic dels estudiants. En aquest sentit, són molt importants les referències bibliogràfiques que mostren els resultats de la investigació en Didàctica de les Ciències, entre les que s’inclouen les dels propis autors referents als temes de La Terra a l’Univers; El canviant planeta Terra; Els éssers vius i la seua evolució; La salut i la qualitat de vida; La teoria atòmico-molecular de la matèria; Treball, energia i calor. Per atendre als aspectes emocionals i afavorir els processos cognitius amb els que estan estretament relacionats, s’han inclòs diverses experiències pràctiques per portar a terme, així com nombroses activitats que desenvolupen aspectes que relacionen la ciència, tecnologia, societat i medi ambient (CTSA). Es pretén amb les mateixes afavorir la comprensió de conceptes i canviar les actituds negatives que molts estudiants de Magisteri mantenen cap a les ciències. A més, en tots i cadascun dels temes es realitza un tractament transversal de la sostenibilitat. es_ES
dc.description.abstract El presente material desarrolla la asignatura de Ciencias de la Naturaleza para maestros. Con la intención de facilitar la determinación de los objetivos de enseñanza, en su elaboración se han tomado como punto de partida las aportaciones de la investigación en Didáctica de las Ciencias referentes tanto a las concepciones de alumnos y docentes como a los manuales escolares que tratan estos temas. Más concretamente, hemos tenido en cuenta los siguientes aspectos: El análisis histórico, que nos ha permitido determinar las principales dificultades epistemológicas que se tuvieron que superar y los argumentos utilizados para construir los nuevos conocimientos. En base a los mismos se han determinado los objetivos y contenidos específicos de aprendizaje que tienen que conocer los estudiantes. A nivel conceptual se han tratado de forma cualitativa los grandes principios de la ciencia, siempre teniendo en cuenta las ideas alternativas de los estudiantes sobre los mismos. Para favorecer la comprobación de estos grandes enunciados, en todos los temas se ha procurado introducir contenidos procedimentales de diversa índole, como observaciones astronómicas, indagaciones, experimentos, trabajos de campo, etc. Por otro lado, la investigación nos ha permitido conocer las dificultades de enseñanza-aprendizaje, lo que nos ha facilitado el diseño de secuencias didácticas dirigidas a promover el aprendizaje conceptual, procedimental y axiológico de los estudiantes. En este sentido, son muy importantes las referencias bibliográficas que muestran los resultados de la investigación en Didáctica de las Ciencias, entre las que se incluyen las de los propios autores referentes a los temas de La Tierra al Universo; El cambiante planeta Tierra; Los seres vivos y su evolución; La salud y la calidad de vida; La teoría atómico-molecular de la materia; Trabajo, energía y calor. Para atender a los aspectos emocionales y favorecer los procesos cognitivos con los que están estrechamente relacionados, se han incluido diversas experiencias prácticas para realizar así como numerosas actividades que desarrollan aspectos que relacionan la ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente (CTSA). Se pretende con las mismas favorecer la comprensión de conceptos y cambiar las actitudes negativas que muchos estudiantes de Magisterio mantienen hacia las ciencias. Además, en todos y cada uno de los temas se realiza un tratamiento transversal de la sostenibilidad. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.publisher Reproexpress Ediciones es_ES
dc.source SOLBES, J.; DOMÍNGUEZ, C. (2013). Ciències naturals per a mestres. Valencia: Reproexpres. Ediciones ISBN: 978-84-15323-70-9. 271 pag es_ES
dc.subject ciències i la seua didàcticà es_ES
dc.subject formació de mestres es_ES
dc.title Ciències Naturals per a mestres es_ES
dc.type book es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::PEDAGOGÍA es_ES
dc.description.abstractenglish This material develops the subject Natural Sciences for Teachers. In order to facilitate the identification of learning objectives in their development, contributions of Science Teaching research concerning both students and teachers conceptions as well as school textbooks that address these issues, have been taken as a starting point. More specifically, we have considered the following aspects: The historical analysis has allowed us to identify key epistemological difficulties that had to be overcome and the arguments used to construct the new knowledge. Basing on these epistemological difficulties, objectives and specific contents of learning students need to know have been identified. At a conceptual level the great principles of science have been discussed qualitatively, always taking into account students’ alternative ideas about them. To facilitate the checking of all these great statements, procedural content of various kinds, including astronomical observations, investigations, experiments, field work, etc. have been introduced in every subject. On the other hand, research has allowed us to know the teaching and learning difficulties which have facilitated the design of teaching sequences aimed at promoting students conceptual, procedural and axiological learning. In this sense, references are very important to show the results of research in Science Teaching, among which some of the authors are included concerning the issues of the Earth to the Universe; The Changing Earth; Living organisms and their evolution; Health and quality of life; Atomic-molecular theory of matter; Work, energy and heat. To address the emotional aspects and favour the cognitive processes closely related with them, numerous practical experiences have been included and so are activities developing aspects that relate science, technology, environment and society (STES). The aim of all them is getting a better concepts’ comprehension and change the negative attitudes that many students hold towards science. Moreover, in each and every one of the themes a transversal approach to sustainability is maintained. es_ES
dc.description.private Llibre realitzat mitjançant l'ajut del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València es_ES

View       (4.594Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics