[Miscelánea jurídica]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Miscelánea jurídica]

DSpace Repository

IMPORTANT: El repositori està en manteniment des del dia 28 de Novembre fins al 3 de Desembre, només es pot consultar, però no afegir contingut. Disculpeu les molèsties

[Miscelánea jurídica]

Show full item record

   
    
Alfons VIII, rei de Castella; Jacobo de las Leyes. Flores de derecho; Martínez de Zamora, Fernando. Margarita de los pleitos; Sánchez, Martín
This document is a manuscritoDate[entre 1475 i 1499]


Otros títulos: Fuero de CuencaJuramento de los judíosJuramento de los morosLibro de los juysios de la corte del rey
Lugar: Espanya

Lengua: es
Descripción física: 112 f. ; 310 x 220 mm enquadernació 320 x 240 mm
Soporte: Paper
Tipo: manuscript
Resumen: Aquest manuscrit miscel·lani, format per dos parts netament diferenciades, transcriu la versió castellana completa del "Fuero de Cuenca" (f. 1r-63v), el copista afegí a la fi d'aquest text "Las preguntas que el jues a de fasar en los juramentos de calunia"; l'obra de Jacobo de las Leyes "Flores del derecho" (f.67v-81v); els anònims "Juramento de los judíos" (f. 81v-82v) i "Juramento de los moros" (f. 82v); una "Remenbrança sea a los que non saben commo fagan quando quieren acusar su enemigo por la muerte de su pariente..." (f. 82v-83r); la "Margarita de los pleitos" atribuïda a Fernando Martínez de Zamora (83r-93r); el "Libro de los juysios de la corte del rey" (93r-105v); un índex de les obres de Jacobo de las Leyes "Flores del derecho" (f. 105v-109r). El manuscrit finalitza amb un conjunt d'adicions de natura jurídica
Signatura:
BH Ms. 0039
Olim 39
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0039
Colección: Manuscrits (Pérez Pujol)
Procedencia: De D. Trinidad Herrero ; Eduardo Pérez Pujol
Descripción general: Ms
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Paper, f. iii (1 paper actual i 2 paper antic) + 112 (manquen els f. 64-66, el 67r en blanc) + iii (2 paper i 1paper actual) ; foliació original en números romans (f. I-C) i moderna a llapis ; reclams horitzontals cada dotze fulls ; signatures de quadern ; filigranes
Composició: Escrit a 2 columnes (oscil·lant entre 30 i 42 línes) des del f. 1r-109r, i des de el f. 109v al 112r escrit a línia tirada
Escriptura: Escrit en gótica castellana per diferents mans. Notes marginals de l'època i posteriors
Decoració: Caplletres i carderons escrits amb tinta de color vermell. Manquen les caplletres, el copista deixà l'espai en blanc per escriure-les incloent-hi les lletres provisionals
Enquadernació: Pergamí actual, fruit de la restauració practicada al segle XX
Origen: Escrit a Castella, l'últim quart del segle XV
Signatura anterior: Olim 39
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 39
En el primer full de guarda "probationes calami": "Fuero de Cuenca" "Dios nuestro señor guarde al Rey" "Muy magnífico señor" "Al ilustre señor Juan García" "Juan Gacia [sic] Laçaro" ; i en el verso del segon full de guarda amb lletra del segle XIX: "De la Librería de D. Trinidad Herrero, abogado de Requena, diputado secretario en las Cortes Constituyentes de 1854. Obsequio que debe a sus hijos D. Marcelino y D. José Herrero. Eduardo Pérez Pujol"
Segons Ureña, a la part interior de l'enquadernació original hom podia llegir: "Villanueva" amb la seua signatura autògrafa, aquest nom, però, ha desaparegut en la restauració recent
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver

Contiene: 1. f . 1r-16r: "[rúbr.] Ih[esu]s. Estos son los títulos del p[r]imero libro del Fuero de Cuenca el qual fiso el noble Rey don Alfonso"2. f. 16r-28v: "[rúbr.] Estos son los títullos [sic] del libro segundo"3. f. 28v-48r: "[rúbr.] Este es el libro terçero"4. f. 48r-63v: "[rúbr.] Estos son los títullos [sic] del quarto libro .... [text] Yo P[er]o Joh[a]n la fise escrevyr del Gutiérres Ruy Dias e Joh[a]n P[ere]s"5. f. 63v: "[text] Las pregu[n]tas q[ue] el jues a de faser en los jurame[n]tos de calunia ... la q[u]arta, q[ue] falsa t[e]rra [sic, por escritura] ni[n] falso testigo no[n] p[re]sentara ni[n] traera en aq[ue]l pl[e]ito ..."6. f. 64-66: [manquen7. f. 67v-81v: [Flores del derecho] "[rúbr.] Aq[u]í comie[n]ça El libro de maestro Jacobo de las Leyes [e] los sus títulos, son estos q[ue] se sigue[n]. [text] Títullo [sic] p[r]imero de la guarda de la dignidad del jues ... de debda q[ue] es dicha en latí[n] actio p[er]sonalis, [et] c[eter]a"8. f. 81v-82v: [Juramento de los judíos] "[text] Judíos aviendo a jurar dévenlo faser en esta g[u]isa ... asi co[m]mo dixiemos en la ley ante d'esta"9. f. 82v: [Juramento de los moros] "[text] Moros an su jura apartada e dévela faser en esta g[u]isa ... la jura de comie[n]ço fasta encabo e sobre todo diga ame[n]"10. f. 82v-83r: [Forma de la acusación] "[text] Reme[m]bra[n]ça sea a los q[ue] no[n] sabe[n] co[m]mo faga[n] q[u]ando q[u]iere[n] acusar ... a guarda de su derecho así co[m]mo virtud"11. f. 83r-93r: [Margarita de los pleitos / Fernando Martínez de Zamora] "[rúbr.] Estas son unas leyes sacadas de todos los derechos p[ar]a hordenar los libellos p[ar]a q[u]ales q[u]ier pl[e]itos. ; [83v: text] Así deve desir a la acusaçión en el libello ... ; [f. 93r] peche[n] doblado aq[u]ello q[ue] tomó"12. f. 93r-105v: "[rúbr.] Libro primero de los juysios de la corte del rey. [text] Títullo [sic] p[r]imero de las debdas [e] de las pagas ... corregidor de Moya"13. f. 105v-109r: "[text] Títullos [sic] de la suma de maestro Jacobo. Del libro p[r]imero. P[r]imero de la g[u]arda de la dignidat del jues ... XX. De los q[ue] pasan co[n]tra ca[rt]a de m[er]çet del rrey q[ue] ot[r]o te[n]ga"14. f. 109v-111r: [Adicions finals] "[text] Ap[e]laçion[e]s canó[n]icas co[m]mo se deve[n] faser ; Descomu[n]ión fecha por co[n]tumacia ; [f. 110r] Nota [e] forma ; [f. 110v] Reme[m]bra[n]ça de la libra de oro [e] m[a]r[avedí] de oro e de los m[a]r[avedís] [e] sueldos [e] mençales"15. f. 111r-112r: [Dictamen] "[text] Visto un pl[e]ito q[ue] pe[n]de a[n]te los al[ca]l[d]es de Requena ... Et este es mi co[n]sejo, segu[n]d Dios me dió a ente[n]der, asi me ayude por su merçed tirada toda corrupçio[n] [e] afecçio[n] [e] sobornaçió[n]. Mart]in[us] Sançii legum doctor"
Referencias: Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 998Ureña y Smenjaud, "Las ediciones del Fuero de Cuenca", Boletín de la Real Academia de la Historia, 69-78Ureña y Smenjaud, El Fuero de Cuenca, formas primitiva y sistemática: texto latino, texto castellano y adaptación del Fuero de Iznatoraf, p. 115-120Ureña y Smenjaud, Bonilla y San Martín, Obras del maestro Jacobo de las Leyes, jurisconsulto del siglo XIIICerdá, "La Margarita de los pleitos de Fernando Martínez de Zamora", AHDE, p. 672-674
Exposiciones: El Espíritu de la Letra: comarca y memoria, p. 16

    Ms
    Títol donat pel catalogador
    Col·lació: Paper, f. iii (1 paper actual i 2 paper antic) + 112 (manquen els f. 64-66, el 67r en blanc) + iii (2 paper i 1paper actual) ; foliació original en números romans (f. I-C) i moderna a llapis ; reclams horitzontals cada dotze fulls ; signatures de quadern ; filigranes
    Composició: Escrit a 2 columnes (oscil·lant entre 30 i 42 línes) des del f. 1r-109r, i des de el f. 109v al 112r escrit a línia tirada
    Escriptura: Escrit en gótica castellana per diferents mans. Notes marginals de l'època i posteriors
    Decoració: Caplletres i carderons escrits amb tinta de color vermell. Manquen les caplletres, el copista deixà l'espai en blanc per escriure-les incloent-hi les lletres provisionals
    Enquadernació: Pergamí actual, fruit de la restauració practicada al segle XX
    Origen: Escrit a Castella, l'últim quart del segle XV
    Signatura anterior: Olim 39
    Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 39
    En el primer full de guarda "probationes calami": "Fuero de Cuenca" "Dios nuestro señor guarde al Rey" "Muy magnífico señor" "Al ilustre señor Juan García" "Juan Gacia [sic] Laçaro" ; i en el verso del segon full de guarda amb lletra del segle XIX: "De la Librería de D. Trinidad Herrero, abogado de Requena, diputado secretario en las Cortes Constituyentes de 1854. Obsequio que debe a sus hijos D. Marcelino y D. José Herrero. Eduardo Pérez Pujol"
    Segons Ureña, a la part interior de l'enquadernació original hom podia llegir: "Villanueva" amb la seua signatura autògrafa, aquest nom, però, ha desaparegut en la restauració recent
    Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics