Genealogie deor[um] gentiliu[m] Johan[n]is Boccacii de Certaldo liber
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Genealogie deor[um] gentiliu[m] Johan[n]is Boccacii de Certaldo liber

DSpace Repository

Genealogie deor[um] gentiliu[m] Johan[n]is Boccacii de Certaldo liber

Show full item record

     Boccaccio, Giovanni, 1313-1375
Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a manuscritoDate[entre 1458 i 1494]Otros títulos: Genealogie deorum gentilium
Lugar: Itàlia

Lengua: la
Descripción física: 180 f. : il. ; 355 x 250 mm enquadernació 375 x 275 mm
Soporte: Pergamí
Tipo: manuscript
Resumen: El còdex transcriu els 15 llibres de la Genealogia dels déus de Giovanni Boccaccio, tractat de mitologia clàssica, que inclou representacions d'arbres genealògics. El copista no reservà l'espai per les rúbriques, raó per la qual algunes s'incorporaren tot aprofitant els espais que havien romàs en blanc. El f. actual 75 és en realitat el 74, i conseqüentment, el 74 és el 75, tot seguint l'ordre del text. Òbviament l'alteració del text continua a la segona part del quadern, és a dir, els f. 76 i 77. Alguns fulls presenten un text anterior cancel·lat com si es tractara d'un palimpsestFuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0291
Olim 387
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0291 http://hdl.handle.net/10550/18452
Colección: Europeana Regia. Biblioteca dels reis aragonesos de NàpolsManuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. A. P.2 n. 19)
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol obtingut de la rúbrica (f. 11r)
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + 180 (el f. 10 en blanc) + i (pergamí actual) ; numeració moderna a llapis ; reclams horitzontals cada deu fulls
Composició: Escrit a línia tirada a 2 columnes de 55 línies
Escriptura: Gòtica cursiva. Notes marginals de la mà principal i d'un altre de la mateixa època
Decoració: Disset caplletres en or i colors i les altres alternades de roig i blau; títols i final en roig; 12 arbres genealògics fets a ploma i altre (f. 13v) amb un home amb barba, i il·luminat; escut dels sobirans de Nàpols miniat en or i colors
Enquadernacio: Restaurada en 1972. Pell llaurada sobre fusta; mancat de fermalls i amb cants daurats
Origen: Escrit probablement a Itàlia entre 1458 i 1494
Signatura anterior: Ms. 387
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 291
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver

Contiene: 1. f. 1r-9v: "[text] [Tabula] Genealogie deor[um] gentilium ad Ugone[m] inclitu[m] Ier[usa]l[e]m et Cypri regem s[ecundu]m Joh[an]em Bocchaciu[m] de Certaldo. Liber p[r]im[us] incipit felicit[er]. P[ro]he[m]iu[m]. Quis p[r]imus apud gentiles Deus h[ab]itus sit ... [text] Geneologie deor[um] gentilium s[ecumdu]m Johan[n]em Boccacium de Certaldo ad illustrem p[r]incipem Ugonem Yer[usa]l[e]m et Cypri regem liber XVus et ultimus explicit librorum o[mn]ium et rubricar[um]"2. f. 11r-23v: "[rúbr.] Genealogie deor[um] gentiliu[m] Johan[n]is Boccacii de Certaldo liber p[r]imus incipit felicit[er] [text] Si satis ex relatis domini parme[n]sis egregii militis tui vera p[er]cepi ... honesti[us] rat[us] su[m] et p[r]imo fine[m] i[m]ponere"3. f. 24r-33r: "[arbre genealògic] Etherem qui genuit ; [f. 24v: rúbr.] [Incip[it] lib[er] s[ecundu]s. In arbo[r]e a[u]t[em] sig[n]ata desup[er] i[n] celu[m] v[er]sa radice po[n]it[ur] ether i[n] culmine fili[us] herebi [et] noctis ei[us]q[ue] i[n] ramis [et] fro[n]dib[us] cu[m] etheris duo t[antu]m filii fueri[n]t Jupit[er], s[cilicet] p[r]im[us], [et] Celi[us] seu celu[m] Jovis p[r]imi solu[m] p[ro]sapia designat[ur] o[mni]s celii seu celi p[ro] se in seq[ue]nti s[er]vata volumi[n]e ... [text] De cavernis herebi fere omne[m] ... ; [f. 33r: text] Superat de stirpe etheris celius que[m] ut sequenti libro daret initium res[er]vare satius visu[m] est"4. f. 33r-40r: "[arbre genealògic] Celum qui genuit ; [f. 33v: rubr.] In arbo[r]e sig[n]ata desup[er] po[n]it[ur] i[n] radice Celi[us] ethe[r]is [et] dici fili[us] [et] i[n] ei[us] ramis [et] fro[n]dib[us] ... [text] Vulca[n]ti [sic] michi exiguo cortice erroru[m] vetustatis salu[m] ... ; [f. 40r: text] huic libro tertio fiat finis [et] Thitanu[m] quarto s[er]vare volumini Jove[m] Vo et VIo, occeanu[m] septimo, Saturnu[m] ottavo [sic] reliq[ui]sq[ue]"5. f. 40v-53v: "[arbre genealògic] Celum q[uo]d genuit ; [f. 41r: rúbr.] In arbo[r]e aut[em] desup[er] desig[n]ata po[n]it[ur] i[n] radice celu[m] eo q[uo]d mu[n]du[m] filii ei[us] desc[r]ipti su[n]t. S[ed] i[n] ea ta[m] i[n] ramis q[uam] i[n] fro[n]dib[us] om[n]is Titanis p[ro]genies demonstratur. [text] Fluctuabar adhuc splendid[e] princeps circa Paphu[m] oppidu[m] tuu[m] ... ; [f. 53v: rúbr.] Genealogie deor[um] gentiliu[m] secundum Joh[ann]e[m] Boccacciu[m] de Certaldo liber iiii[us] explicit"6. f. 54r-64v: "[arbre genealògic] Celum qui genuit ; [f. 54v: text] Nondu[m] plene finiera[m] sup[er]ba[m] Tyta[n]is p[ro]le[m] i[n] mediu[m] trahere ... ; [f. 64v: rúbr.] Genealogie deor[um] gentiliu[m] secundu[m] Johanne[m] Bocchacium de Ce[r]taldo liber v[us] explicit"7. f. 65r-73v: "[arbre genealògic] Dardanum q[ui] genuit ; [f. 65v: text] Defecerat i[n] faucibus Tybe[r]is levis ci[m]bule i[m]petus ubi du[m] ociosus [et] nova[s] vires ; [f. 73v: text] fit orbis et urbis fulgor Gaius Iulius cesar dictator [rúbr.] Explicit sextus"8. f. 73v-83v: "[arbre genealògic] Oceanum q[ui] genuit ; [f. 75r: text] Qui ab Elsa certandensi fluvio et Arno tusco emine[n]tissime rex Paulo an[te] i[n] altu[m] vela [con]cessera[m] ... ; [f. 83v: text.] nos aut[em] q[uo]n[iam] o[mn]is occeani p[ro]les explicata est, finem faciamus volumini septimo [rúbr.] Genealogie deor[um] gentiliu[m] secundu[m] Johanne[m] Boccaciu[m] de Certaldo liber vii explicit"9. f. 83v-91r: "[arbre genealògic] Saturnu[m] q[ui] genuit ; [f. 84r: text] E offuscari nebulis celu[m] et solis p[re]claru[m] defic[er]e ... ; [f. 91r: text] dicit e[n]i[m] sic P[re]neste ut ut [sic] Çeno dotus [sic] a p[re]neste Ulixis Nepote latini filio et c[etera] de eo a[u]t[em] nil amplius lega [sic]. [rúbr.] Genealogie deor[um] ge[n]tiliu[m] secu[n]du[m] Johannem Boccaciu[m] de Certaldo liber viii[us] explicit"10. f. 91r-104r: "[arbre genealògic] Junonem q[ue] peperit ; [f. 91v: text] Mitiori ia[m] celo p[ar]tem post[er]itatis Satu[r]ni qua[m] cepisse in Laure[n]tum litus pe[re]gera[m] ... ; [f. 104r: text] Et q[uonia]m ultimus ex c[om]pertis exprole Martis est libello nono secu[m] libet finem i[m]ponere. [rúbr.] Genealogie deor[um] gentiliu[m] secundu[m] Johannem Boccaciu[m] de Certaldo liber viiii explicit"11. f. 104v-115v: "[arbre genealògic] Neptunu[m] qui genuit ; [f.105r: text] Mediterraneu[m] mare affrico et assiatico atq[ue] europo litore t[er]minatu[m] mille co[n]picuu[m] i[n]sulis ... ; [f. 115v: text] Neptu[n]ni filiu[m] dictu[m] eo q[uod] ex Tuscia i[n] Sicilia[m] tra[n]sfretass[et] et m[u]lta rudes homines docuisset [rúbr.] Genealogie deor[um] gentilium secundum Johannem Boccacium de Certaldo liber x[us] explicit"12. f. 116r-128v: "[arbre genealògic] Jove[m] t[er]tium qui genuit ; [f. 116v: text] Es Achaia i[n]ter pachinu[m] trinacrie p[ro]mo[n]toriu[m] et veteres Syracusas ... ; [f. 128r: text] fine[m] huic facientes libello paululu[m] qui Escam[us]"13. f. 128v-139v: "[arbre genealògic] Jove[m] t[er]tium qui genuit ; [f. 129r: text] Si post longiu[m] p[re]destinati ; [f.139v: rúbr.] Genealogie deor[um] gentiliu[m} secundu[m] Johanne[m] Boccaciu[m] de Certaldo liber xii explicit"14. f. 140r-150r: "[arbre genealògic] Jove[m] t[er]tium qui genuit ; [f. 140v: text] Gurgitis vasti atq[uem] nimiu]m] extuosi portio ; [f.150r: rúbr.] Genealogie deor[um] gentiliu[m] secu[n]du[m] Joha[n]ne[m] Boccaciu[m] de Certaldo liber xiii explicit"15. f. 150r-170r: [text] Orci domos opacas et celo remotissimas a[n]i[m]r[um] fontiu[m] sedes ... [rúbr.] Explicit liber xiiiis"16. f. 170r-180r: "[text] Eundavi serenissime rex quibuis potui armam[en]tis ... [rúbr] Genealogiae deor[um] gentiliu[m] secundum Iohannem Boccacium de Certaldo ad ad [sic] Illustrem principem Ugonem Jer[usa]l[e]m et Cipri regem, liber XV et ultimus explicit"
Referencias: "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 188"Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 571Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 232Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 560Carini, Gli Archivi e le Bibliotheche di Spagna, Parte prima, facs. I, p. 529Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 252Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1966Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 200De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 33Gómez, Pilar, Códices miniados, p. 105Bohigas, Pere, Inventario de códices miniaturados o iluminados de procedencia catalana o existentes en bibliotecas catalanas, 169Kristeller, IV, t. II 652(bCherchi-De Robertis, "Un inventario...", p. 229, n. 188
Exposiciones: Els Vestits del Saber, enquadernacions mudèjars a la Universitat de València, p. 86-87

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/18452
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics